";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Индекс чланка
Општинска управа
Одељења општинске управе
Све стране

За вршење управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у стваривању права, обавеза и правних интереса.

 

Дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права, обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ, да сарађује са њима и поштује њихову личност и достојанство.

 

Образује се као јединствени орган са организационим јединицама за вршење сродних управних, стручних и других послова. Њоме руководи начелник, којег поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

 

Организационе јединице Општинске управе су:

1.Одељење за правне и опште послове

1.1.Служба за имовинско-правне послове, послове правне помоћи и народне канцеларије

1.2.Служба за грађанска стања, матичну евиденцију и бирачки списак

 

2.Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове

2.1.Служба за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

2.2.Служба за инспекцијске послове

 

3.Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове

3.1.Служба за привреду

3.2.Служба за јавне делатности

3.3.Служба за заједничке послове

 

4.Одељење за финансије, буџет и трезор

4.1.Служба за контирање и књижење

4.2.Служба ликвидатуре, благајничког пословања и осталих послова из области обрачуна, плаћања и стања средстава

4.3.Служба за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода општине Мајданпек

 

5.Стручне службе органа општине

5.1.Служба за скупштинске и друге послове

5.2.Дактилобиро

 

Председник општине поставља своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из области за које су задужени. У Општинској управи Мајданпек постављен је помоћник председника општине за локални економски развој.