";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Општина Мајданпек позива све заинтересоване грађане, правна и физичка лица, удружења и остале асоцијације, као и стручну јавност да се у оквиру раног јавног увида у поступку израде Плана детаљне регулације Археолошког налазишта Рудна Глава упознају са концептом плана и давањем  својих предлога и сугестија узму активно учешће на јавној трибини која ће се одржати 14. новембра 2019. године (четвртак) у просторијама Месне заједнице Рудна Глава, са почетком у 13,00 часова.

Материјал за рани јавни увид:

 


           Општинска управа општине Мајданпек – Одељење за урбaнизам, грађевинарствостамбено - комуналне и инспекцијске послове, на основу чл. 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон) и чл. 37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр. 32/2019)

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД  ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА АРХЕОЛОШКО НАЛАЗИШТЕ РУДНА ГЛАВА

 

Одељење за урбaнизам, грађевинарствостамбено - комуналне и инспекцијске послове Општинске управе Мајданпек, као носилац израде Плана детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Рани јавни увид се спроводи на основу Одлуке Скупштине општине о изради Плана детаљне регулације за археолошко налазиште Рудна Глава  (“Сл. лист општине Мајданпек“ број 33/2018).

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 07.11.2019. године до 22.11.2019. Материјал ће бити изложен у ходнику Одељења за урбaнизам, грађевинарствостамбено - комуналне и инспекцијске послове Скупштине општине Мајданпек (ул. Светог Саве бб, Мајданпек), сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Мајданпек (http://www.majdanpek.rs/).

 Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Одељењу за урбaнизам, грађевинарствостамбено - комуналне и инспекцијске послове Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве бб, Мајданпек, у току трајања раног јавног увида, закључно са 21.11.2019.  године.

 


Материјал за рани јавни увид:

 
 
 
 Израду плана детаљне регулације финансира Европска унија у партнерству са Владом Републике Србије преко програма ЕУ ПРО.