";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Вести

Пројекат "Чудесне пећине"

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

29.07.2011. године  општине Мајданпек и Димово (Бугарска) потписале су Уговор о донацији  у оквиру Програма прекограничне сарадње (IPA CBC Bulgaria Serbia) за пројекат "Miracle Caves" / "Чудесне пећине" који обухвата израду техничке документације за модернизацију Рајкове пећине у Мајданпеку (Србија) и пећине Венец у Димову (Бугарска).

Планирано време реализације пројекта је 10 месеци.

   

Обавештење Комисије за попис пољопривреде општине Мајданпек

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Обавештавају се кандидати за обуку за општинске инструкторе који су ушли у ужи избор, да ће се дана 17.07.2012.године обавити ИНТЕРВЈУ са регионалним координаторима, у канцеларији број 22 на првом спрату Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 10,00 h.

Кандидати који су пријавили да су запослени у другим службама у вези са пољопривредом, дужни су да на интервју донесу потврду од стране послодавца да обављају послове у пољопривредној струци.

Списак кандидата је објављен на огласној табли Скупштине општине Мајданпек, огласним таблама у месним канцеларијама и сајту општине Мајданпек.

Уколико кандидат, чије се име и презиме налази на списку, не дође на интервју, сматраће се да је одустао од рада у Попису пољопривреде.

 Списак кандидата за обуку за општинске инструкторе у општини Мајданпек који су ушли у ужи избор и са којима ће се обавити интервју: 

1.      Тихомир Журкић

2.      Радунка Муиџа

3.      Славољуб Рашковић

4.      Милица Дамњановић

5.      Миливоје Данчић

6.      Урош Вулетић

7.      Јасмина Макуљевић

8.      Никола Петровић

9.      Никола Ћирић

10.  Војче Шћепуловић

 

 

11.  Миљана Надаждин

12.  Милица Журжeвић

13.  Владимир Ђурић

14.  Милоје Марковић

15.  Душко Дурлић

16.  Милена Миљковић Меанџија

17.  Јелена Николић

18.  Розалија Степановић

19.  Братислав Павловић

20.  Бојан Марковић

 

 

 

   

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО

И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС и 24/11), чл. 60.-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)  

О г л а ш а в а  

Ј А В Н И   У В И Д

У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА  ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

Нацрт Просторног плана општине Мајданпек (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана општине Мајданпек на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухватају подручје административне територије општине Мајданпек . 

1. ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, ОД 21. ЈУНА ДО 21. ЈУЛА 2012. ГОДИНЕ. 

У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 10. јула 2012. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек , у улици Светог Саве бб. 

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 23. јулом 2012. године.  

2. ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 27.јула  2012. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, ул.Светог саве бб, Мајданпек. Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште ЈП Смедерево и представници општине Мајданпек.

Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа и стратешке процене јавно износи свој став.

  

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

   

Јавно надметање

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Општинско веће општине Мајданпек, расписује 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за давање у закуп грађевинског земљишта 

Предмет Огласа је давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње  комерцијалних, складишних и пословних објеката и пратећих објеката уз пословање у складу са Планом генералне регулације насеља Мајданпек, у Мајданпеку.

Овде можете прузети

ТЕКСТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ

   

Страна 3 од 13