";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Обавештења

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

Јавни позив

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Мајданпек, поступајући по захтеву ''Tекијанка'' доо, Текија за потврђивање урбанистичког пројекта  објављује  ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију урбанистичког пројекта за потребе изградње пословног објекта на катастарској парцели број 144/2 КО Мајданпек у Мајданпеку .  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

 

  


 

Обавештење

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је дана 22.08.2012.године носилац пројекта ЈП ''Електромрежа Србије'', Београд, Дирекција за пренос електричне енергије, Погон ''Бор'' поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину уградње цистерне за уље у склопу постојећег објекта Трафостанице ТС Мајданпек 2. 

 

ТЕКСТ  ОБАВЕШТЕЊА

 


 

Обавештење

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта оператер предузеће СТР "Бакарни пуж" из Мајданпека, Дебели Луг, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-14/2012-03 дана 22.06.2012.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


Обавештење
Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Черчелановић Слободан из Доњег Милановца, ул.16.Бригаде 41,  поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње пословног објекта – сервиса за технички преглед возила на катастарској парцели број 1580/2 КО Клокочевац у Клокочевцу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-13/2012-03 дана 23.05.2012.године.
Обавештење

У општини Мајданпек је у току јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Националног парка ''Ђердап''. 

  Опширније

 


Јавни позив

Презентација урбанистичког пројекта за потребе изградње на катастарској парцели број 2325 КО Доњи Милановац у Доњем Милановцу ( комплекс хотела Лепенски вир у Доњем Милановцу ).

 

Опширније

 

 


Јавни позив
Јавни позив за увид у посебан бирачки списак бошњачке националне мањине

Опширније


Јавни позив

Објављен Јавни позив за пружање услуга у области социјалне заштите у оквиру пројекта "Развој услуга социјалне заштите за децу са сметњама у развоју и њихове породице".

 Опширније

 


 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта  за потребе изградње административног центра у Доњем Милановцу

 Опширније

 

 


Обавештења - Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове:
Обавештења о поднетим захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину идејних пројеката трансфер станица на територији општине Мајданпек:    

 
Оглас за јавну лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Документ одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини можете преузети овде

Обавештење-Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове:
 
Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње привезишта за прихват и привез пловила наутичког туризма у Доњем, по захтеву који је поднео носилац пројекта Општина Мајданпек заведен под бројем 501-1/2010-03.

Обавештење о доношењу Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње пумпне станице за канализациону мрежу у Мајданпеку

 Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње пумпне станице за канализациону мрежу у Мајданпеку, по захтеву који је поднео носилац пројекта Општина Мајданпек заведен под бројем 501-2/2010-03.

 Опширније


 

 

 

   

Јавни позив у увид у посебан бирачки списак националних мањина

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 28 април 2010 07:46 Написао Администратор четвртак, 08 април 2010 12:17

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Непосредни избори за националне савете националних мањина биће одржани 6. јуна 2010. године. На непосредним изборима бирају се национални савети албанске, ашкалијске, бошњачке, буњевачке, бугарске, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, русинске, словачке, украјинске и чешке националне мањине.
Право гласа на изборимa имају само они припадници националних мањина који су уписани у посебан бирачки списак (ПБС) своје националне мањине. Право уписа у ПБС има сваки припадник националне мањине који је уписан у општи бирачки списак. Упис у ПБС се врши на основу писменог захтева. Захтев за упис се подноси општинском, односно градским управама где подносилац има пребивалиште. Захтев за упис може да се поднесе непосредно или путем поште. Захтев за упис може се преузети са сајта Министарства за људска и мањинска права: www.ljudskaprava.gov.rs.
ПБС се закључује 21. маја 2010. године у поноћ. Само бирачи који  се до тог времена упишу у ПБС моћи ће да гласају на изборима заказаним за 6. јун 2010. године.
Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у ПБС да провере да ли су уписани у ПБС и да ли су њихови подаци у ПБС-у ажурни.
Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у ПБС да то учине уколико желе, како би 6. јуна 2010. године могли да бирају чланове свог националног савета.
                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Васиљевић Љиљана, дипл. правник
   

Обавештење о упису у посебан бирачки списак

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 28 април 2010 07:23 Написао Администратор среда, 24 фебруар 2010 12:08

На основу члана 45. став 1. Закона о националним саветима националних мањина, Министарство за људска и мањинска права донело је одлуку да се 9. новембра 2009. године започне са поступком образовања посебних бирачких спискова националних мањина, уписом припадника националних мањина у посебан бирачки списак.

Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине, како би учествовао у поступку предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина.

                Захтев за упис у посебан бирачки списак подноси се у писаној форми,  читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева, непосредно у  згради општине Мајданпек или поштом на адресу

Општина Мајданпек

Светог Саве бб

19250 Мајданпек

Са назнаком: За референта бирачког списка

Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени истоветно као у личној карти подносиоца.

                Обрасце можете преузети и у електронској форми на српском језику и на језицима националних мањина на сајту Министарсва за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs .

                Рок за подношење захтева за упис у посебне бирачке спискове националних мањина је 9. март 2010. године.

За све информације обратити се Санели Филиповић, Одељење за правне и опште послове, на телефон 030/ 581-641 и  030/581-140  локал  1110 , сваког радног дана од 07-15 часова.

   

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 05 фебруар 2014 09:00 Написао Администратор понедељак, 03 фебруар 2014 08:08


Република Србија

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

IV Број: 208-1/2014

Датум: 30.01.2014.год.

М А Ј Д А Н П Е К

Општинска управа општине Мајданпек, на основу чл. 14.  Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/2009, 99/2011), Одлуке о расписивању избора за народне посланике (''Службени гласник РС, број 8/14)  објављује

 ОГЛАС

О УВИДУ У БИРАЧКИ СПИСАК

 

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Mајданпек да могу извршити увид у бирачки списак – део за подручје јединице локалне самоуправе Мајданпек и поднесу захтев за упис у бирачком списку, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку.

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати у згради Скупштине општине Мајданпек, - приземље,  канцеларија број 1. до 28.фебуара 2014.године до 24 часа,  када ће бирачки списак бити закључен.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства правде и државне управе, уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и званичној интернет страници Министарства.

Општинска управа уписује бираче у бирачки списак до његовог закључења, а од његовог закључења па све до 72 часа пре одржавања избора уписује Министарство правде и државне управе.

Интерно расељена лица (лица која имају пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а боравиште на територији општине Мајданпек) имају бирачко право на изборима за избор народних посланика Народне Скупштине Републике Србије и иста могу извршити увид у јединствени бирачки списак, део за подручје општине Мајданпек и тражити одговарајуће промене у јединственом бирачком списку уз приказ одговарајуће докуметације. 

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мајданпек, Одељењу за правне и опште послове, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима за народне посланике гласати према месту боравишта у земљи.

Обавештавају се грађани да Општинској управи Мајданпек, Одељењу за правне и опште послове, најкасније пет дана пре закључења бирачког списка могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач гласати према месту боравишта у иностранству.

Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.

Ради увида у бирачки списак и подношења захтева за промене у бирачком списку са собом обавезно понети личну карту, а по потреби и друге доказе.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,

Васиљевић Љиљана


 

 

Провера  података у јединственом бирачком списку је омогућена и на интернет страници Министарства правде и државне управе уношењем података о јединственом матичном броју.  

Страници за претрагу можете приступити ОВДЕ 

   

Страна 27 од 27