";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

ОГЛАС

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано четвртак, 10 децембар 2015 06:36 Написао Администратор среда, 25 новембар 2015 07:09

26.11.2015.

 

Општинско веће општине Мајданпек, расписује 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за давање отуђење грађевинског земљишта

 

Предмет Огласа је отуђење  грађевинског земљишта у јавној својини  и то ради изградње  објекта за побољшање услуга мобилне телефоније у складу са Планом генералне  регулације насеља Доњи Милановац, општина Мајданпек.

Рок за подношење пријава је 28.12.2015.године до 15 часова.

Овде можете преузети


   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано четвртак, 12 новембар 2015 11:03 Написао Администратор четвртак, 12 новембар 2015 06:39

10.11.2015.гoд.

Република Србија
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне послове

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину изградње НН мреже и прикључка на нисконапонску мрежу изграђеног стамбеног објекта, по захтеву који је поднео носилац пројекта Трујић Драгутин из Лескова, заведено под бројем 501-23/2015-03.

TEКСT  OБAВEШTEЊA


   

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 26 октобар 2015 11:28 Написао Администратор понедељак, 26 октобар 2015 11:20

 26.10.2015.године

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Трујић Драган из Лескова, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње  прикључка на нисконапонску мрежу изграђеног стамбеног објекта  на катастарској парцели број 75 КО Јасиково у Јасикову, а преко кп.бр. 75, 74, 71/2, 71/1 КО Јасиково и кп.бр. 3669 и 3668 КО Лесково, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-23/2015-03 дана 23.10.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 08 септембар 2015 10:51 Написао Администратор уторак, 08 септембар 2015 10:43

08.09.2015.

 

OБAВEШTEЊA OДEЉEЊA ЗA УРБAНИЗAM, ГРAЂEВИНAРСTВO И СTAMБEНO-КOMУНAЛНE ПOСЛOВE

 

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''BR20/BRU20C258-Бољетинско брдо''постављање 3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 1180 КО Бољетин у Бољетину, место звано Гребен, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-15/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''Казан UMTS-ZAQ02'' – постављање  3 нове панел антене са пратећом опремом на постојећем стубу на катастарској парцели број 23 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-16/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''BR12/BRU12-Рудна Глава'' – постављање  2 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 6207 КО Рудна Глава у Рудној Глава, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-17/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''BR19/BRU19-Мироч'' – постављање  3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 4191/1 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-18/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


   

Страна 9 од 22