";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Обавештенје Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано четвртак, 10 новембар 2016 13:27 Написао Администратор четвртак, 10 новембар 2016 12:35


Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Теленор д.о.о Нови Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице „Мајданпек 2“  на крову стамбеног објекта у улици Светог Саве 57 , на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-15/2016-03 дана 19.10.2016.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Написао Администратор четвртак, 10 новембар 2016 00:00

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14  и 145/14) и члана 57 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( ''Службени гласник РС'' број 64/15)

 

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

У Нацрт Плана детаљне регулације за туристичко насеље „Ладне воде“,са Извештајем о стратешко ј процени утицаја

Плана детаљне регулације за туристичко насеље „Ладне воде“ на животну средину

 

Нацрт Плана детаљне регулације за туристичко насеље „Ладне воде“, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за турисстичко насеље „Ладне воде“ на животну средину  (у даљем тексту: Нацрт плана генералне регулације са Извештајем о стратешкој процени утицаја ), обухвата површину 28,30 ха, у катастарској општини Доњи Милановац и катастарској општини Бољетин, општина Мајданпек .

1. Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације са Извештајем о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 16.новембра до 16. децембра 2016. године.

У складу са чл. 54-61. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања Нацрт плана детаљне регулације биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја, биће одржана  дана 05.децембра 2016. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, у улици Светог Саве бб.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процену утицаја плана на животну средину, могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 16.децембром 2016. године.

2. Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 21.децембра 2016. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек. Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача „Инфоплан“ Д.О.О. Аранђеловац и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач плана јавно износи свој став.


 

Овде можете преузети:

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ГРАФИЧКЕ ПРИЛОГЕ

   

Закуп пољопривредног земљишта

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 27 јул 2016 11:37 Написао Администратор среда, 27 јул 2016 11:32

Председник општине Majданпек је дана 25.07.2016.године, донео је ОДЛУКУ о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини Mајданпек и расписао ОГЛАС за Jавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.

Текст Одлуке можете преузети овде

   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 26 јул 2016 09:40 Написао Администратор недеља, 24 јул 2016 11:15

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14  и 145/14) и члана 57 Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( ''Службени гласник РС'' број 64/15)

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

У Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мајданпек,

са Извештајем о стратешкој процени утицаја Измена и допуна

Плана генералне регулације за насеље Мајданпек на животну средину

 

Нацрт Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мајданпек, са Извештајем о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мајданпек на животну средину  (у даљем тексту: Нацрт плана генералне регулације са Извештајем о стратешкој процени утицаја ), обухвата површину  968 ха, у катастарској општини Мајданпек, општина Мајданпек .

1. Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације са Извештајем о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 23.јула до  22. августа 2016. године.

У складу са чл. 54-61. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања Нацрт плана генералне регулације биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта плана генералне регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја, биће одржана  дана 2. августа 2016. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, у улици Светог Саве бб.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана генералне регулације и Извештај о стратешкој процену утицаја плана на животну средину, могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 22.августом 2016. године.

2. Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 26. августа 2016. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек.Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача ''ЈУГИНУС '' доо, Београд и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач плана јавно износи свој став.

 

Овде можете преузети

Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Мајданпек

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА МАЈДАНПЕК НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

   

Страна 11 од 26