";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Oбавештење

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 17 мај 2010 11:27 Написао Администратор субота, 08 мај 2010 10:08

Република Србија
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, грађевинарство
и стамбено-комуналне послове

IV Број: 501-1/20
10-03
Дана: 05.
04.2010. год.
МАЈДАНПЕК

 

На основу члана 10. став 1. и 2., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04), даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње привезишта за прихват и привез пловила наутичког туризма у Доњем, по захтеву који је поднео носилац пројекта Општина Мајданпек заведен под бројем 501-1/2010-03.

 

Опширније: Oбавештење

   

Обавештења

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

 

Јавни позив

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Мајданпек, поступајући по захтеву ''Tекијанка'' доо, Текија за потврђивање урбанистичког пројекта  објављује  ЈАВНИ ПОЗИВ за презентацију урбанистичког пројекта за потребе изградње пословног објекта на катастарској парцели број 144/2 КО Мајданпек у Мајданпеку .  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

 

  


 

Обавештење

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је дана 22.08.2012.године носилац пројекта ЈП ''Електромрежа Србије'', Београд, Дирекција за пренос електричне енергије, Погон ''Бор'' поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину уградње цистерне за уље у склопу постојећег објекта Трафостанице ТС Мајданпек 2. 

 

ТЕКСТ  ОБАВЕШТЕЊА

 


 

Обавештење

Обавештава се јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта оператер предузеће СТР "Бакарни пуж" из Мајданпека, Дебели Луг, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за издавање дозволе за управљање отпадом на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-14/2012-03 дана 22.06.2012.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


Обавештење
Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Черчелановић Слободан из Доњег Милановца, ул.16.Бригаде 41,  поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње пословног објекта – сервиса за технички преглед возила на катастарској парцели број 1580/2 КО Клокочевац у Клокочевцу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-13/2012-03 дана 23.05.2012.године.
Обавештење

У општини Мајданпек је у току јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Националног парка ''Ђердап''. 

  Опширније

 


Јавни позив

Презентација урбанистичког пројекта за потребе изградње на катастарској парцели број 2325 КО Доњи Милановац у Доњем Милановцу ( комплекс хотела Лепенски вир у Доњем Милановцу ).

 

Опширније

 

 


Јавни позив
Јавни позив за увид у посебан бирачки списак бошњачке националне мањине

Опширније


Јавни позив

Објављен Јавни позив за пружање услуга у области социјалне заштите у оквиру пројекта "Развој услуга социјалне заштите за децу са сметњама у развоју и њихове породице".

 Опширније

 


 

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта  за потребе изградње административног центра у Доњем Милановцу

 Опширније

 

 


Обавештења - Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове:
Обавештења о поднетим захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину идејних пројеката трансфер станица на територији општине Мајданпек:    

 
Оглас за јавну лицитацију за закуп пољопривредног земљишта у државној својини
Документ одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини можете преузети овде

Обавештење-Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове:
 
Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње привезишта за прихват и привез пловила наутичког туризма у Доњем, по захтеву који је поднео носилац пројекта Општина Мајданпек заведен под бројем 501-1/2010-03.

Обавештење о доношењу Решења да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње пумпне станице за канализациону мрежу у Мајданпеку

 Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње пумпне станице за канализациону мрежу у Мајданпеку, по захтеву који је поднео носилац пројекта Општина Мајданпек заведен под бројем 501-2/2010-03.

 Опширније


 

 

 

   

Јавни позив у увид у посебан бирачки списак националних мањина

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 28 април 2010 07:46 Написао Администратор четвртак, 08 април 2010 12:17

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
Непосредни избори за националне савете националних мањина биће одржани 6. јуна 2010. године. На непосредним изборима бирају се национални савети албанске, ашкалијске, бошњачке, буњевачке, бугарске, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, ромске, русинске, словачке, украјинске и чешке националне мањине.
Право гласа на изборимa имају само они припадници националних мањина који су уписани у посебан бирачки списак (ПБС) своје националне мањине. Право уписа у ПБС има сваки припадник националне мањине који је уписан у општи бирачки списак. Упис у ПБС се врши на основу писменог захтева. Захтев за упис се подноси општинском, односно градским управама где подносилац има пребивалиште. Захтев за упис може да се поднесе непосредно или путем поште. Захтев за упис може се преузети са сајта Министарства за људска и мањинска права: www.ljudskaprava.gov.rs.
ПБС се закључује 21. маја 2010. године у поноћ. Само бирачи који  се до тог времена упишу у ПБС моћи ће да гласају на изборима заказаним за 6. јун 2010. године.
Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у ПБС да провере да ли су уписани у ПБС и да ли су њихови подаци у ПБС-у ажурни.
Позивају се сви припадници националних мањина који се још нису уписали у ПБС да то учине уколико желе, како би 6. јуна 2010. године могли да бирају чланове свог националног савета.
                                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Васиљевић Љиљана, дипл. правник
   

Обавештење о упису у посебан бирачки списак

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 28 април 2010 07:23 Написао Администратор среда, 24 фебруар 2010 12:08

На основу члана 45. став 1. Закона о националним саветима националних мањина, Министарство за људска и мањинска права донело је одлуку да се 9. новембра 2009. године започне са поступком образовања посебних бирачких спискова националних мањина, уписом припадника националних мањина у посебан бирачки списак.

Сваки грађанин са бирачким правом, припадник националне мањине, може да поднесе захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине, како би учествовао у поступку предстојећих избора за чланове националних савета националних мањина.

                Захтев за упис у посебан бирачки списак подноси се у писаној форми,  читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева, непосредно у  згради општине Мајданпек или поштом на адресу

Општина Мајданпек

Светог Саве бб

19250 Мајданпек

Са назнаком: За референта бирачког списка

Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени истоветно као у личној карти подносиоца.

                Обрасце можете преузети и у електронској форми на српском језику и на језицима националних мањина на сајту Министарсва за људска и мањинска права www.ljudskaprava.gov.rs .

                Рок за подношење захтева за упис у посебне бирачке спискове националних мањина је 9. март 2010. године.

За све информације обратити се Санели Филиповић, Одељење за правне и опште послове, на телефон 030/ 581-641 и  030/581-140  локал  1110 , сваког радног дана од 07-15 часова.

   

Страна 25 од 26