sort proizvodi
news

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП”

Autor:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

 

у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон и 9/20)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА „ЂЕРДАП”

 

(Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап”, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 114/20)

РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 19. НОВЕМБРА ДО
3. ДЕЦЕМБРА 2020. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама скупштина општина Голубац, Кладово, Мајданпек и Неготин.   

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно 3. децембра 2020. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.


Документа за преузимање:

Оглас за рани јавни увид

Материјал за рани јавни увид - текстуални део

Материјал за рани јавни увид - графички прилог

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %