sort proizvodi
news

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за насеље Доњи Милановац

Autor:

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон и 9/20) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

у нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за насеље Доњи Милановац

(са стратешком проценом утицаја на животну средину)

Јавни увид у нацрт планског документа (са стратешком проценом утицаја на животну средину), обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 27.10.2020.године, закључно са 30.11.2020.године.

Нацрт планског документа (са стратешком проценом утицаја на животну средину) биће изложен у згради Општинске управе општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19 250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., канцеларија бр. 20, као и на интернет страни Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 20, од 7 до 15 часова. Особа за контакт је Иван Грмуша, дипл.инж.грађ. - шеф одељења.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19 250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., лично на писарници или поштом, закључно са 30.11.2020. године.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 03.12.2020. године,  великој сали Општине Мајданпек, са почетком у 11,00 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида. 


 

Оглас из новина.јпг

Оглас_ЈУ ПГР Доњи Милановац.доц

ПГР ДМ_за сајт_ЈУ.зип

 

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %