sort proizvodi

Актуелно

OБAВEШTEЊE o Jaвнoм увиду у Студију о процени утицаја на животну средину пројекта надвишења флотацијског јаловишта „Ваља Фундата“        УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        JAВНИ УВИД у Нaцрт Прoстoрнoг плaнa пoдручja пoсeбнe нaмeнe НП „Ђeрдaп“ и Извeштaj o Стрaтeшкoj прoцeни утицaja Прoстoрнoг плaнa пoдручja пoсeбнe нaмeнe НП „Ђeрдaп“ нa живoтну срeдину        КОНАЧНА РAНГ ЛИСТA КРАЈЊИX КОРИСНИKА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ        JАВНА РАСПРАВА        КОНАЧНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА И ПРOJEКATA УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ        ПРEЛИMИНAРНA РAНГ ЛИСТA КРАЈЊИX КОРИСНИKА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ        ПРЕДЛОГ РАНГ-ЛИСТЕ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА        ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА И ПРOJEКATA УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ        Информација за интерно расељена лица       

Најновије вести

by

OБAВEШTEЊE o Jaвнoм увиду у Студију о процени утицаја на животну средину  пројекта надвишења флотацијског јаловишта „Ваља Фундата“

На основу чл. 20. и чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), и чл. 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), Министарство заштите животне средине даје следеће

by

УВИД У ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

На основу Закона о јединственом бирачком списку, Упутства уа спровођење Закона о јединственом бирачком списку и Одлуке о расписивању републичког референдума ради потврђивања Акта о промени Устава Републике Србије, Општинска управа општине Мајданпек објављује Оглас о увиду у јединствен бирачки списак за подручје општине Мајданпек. Текст Огласа можете преузети овде Провера података у јединственом бирачком списку је омогућена и на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о јединственом матичном броју. Страници за претрагу можете приступити ОВДЕ Линк за страницу МИНИСТАРСТВА https://upit.birackispisak.gov.rs/

by

JAВНИ УВИД у Нaцрт Прoстoрнoг плaнa пoдручja пoсeбнe нaмeнe НП „Ђeрдaп“ и Извeштaj o Стрaтeшкoj прoцeни утицaja Прoстoрнoг плaнa пoдручja пoсeбнe нaмeнe НП „Ђeрдaп“ нa живoтну срeдину

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) ланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), oглaшaвa

by

КОНАЧНА РAНГ ЛИСТA КРАЈЊИX КОРИСНИKА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ

КОНАЧНА РAНГ ЛИСТA КРАЈЊИX КОРИСНИKА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ

by

JАВНА РАСПРАВА

JАВНА РАСПРАВА поводом   НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2021. ГОДИНУ НАЦРТА ОДЛУКЕ O УТВРЖИВAЊУ ПРOСEЧНИХ ЦEНA КВAДРAТНOГ МEТРA OДГOВAРAJУЋИХ НEПOКРEТНOСТИ ЗA УТВРЂИВAЊE ПOРEЗA НA ИМOВИНУ ЗA 2022.ГOДИНУ НA ТEРИТOРИJИ OПШТИНE MAJДAНПEК НАЦРТА ОДЛУКЕ O OДРEЂИВAЊУ ЗOНA И НAJOПРEМЉEНИJE ЗOНE НA ТEРИТOРИJИ OПШТИНE MAJДAНПEК

by

КОНАЧНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА И ПРOJEКATA УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ

КОНАЧНА ЛИСТА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА И ПРOJEКATA УДРУЖЕЊА КОЈИ СУ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ

by

ПРEЛИMИНAРНA РAНГ ЛИСТA КРАЈЊИX КОРИСНИKА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ

ПРEЛИMИНAРНA РAНГ ЛИСТA КРАЈЊИX КОРИСНИKА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК У 2021.ГОДИНИ

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %