sort proizvodi

Општинско веће

Општинско веће чине Председник општине, заменик председника општине, као и 6 чланова Општинског већа.

Председник општине је председник Општинског већа.

Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији.

Чланове општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате предлаже кандидат за Председника општине. Чланови Општинског већа не могу бити истовремено и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности општине. Одборнику изабраном за члана Општинског већа престаје одборнички мандат.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице, и одговоран је за законитост рада Општинског већа. Дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се уређују његовим пословником, у складу са законом и Статутом општине Мајданпек.

Чланови Општинског већа :

 

 1. Драган Поповић
 2. Елвира Јовановић
 3. Марио Буљубаша
 4. Драган Павловић
 5. Дарко Мијатовић
 6. Данијел Стојановић
 7. Иван Тука
 8. Марија Дањец
 9. Милоња Шошкић
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %