sort proizvodi

Oпштинскa управa

За вршење управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у стваривању права, обавеза и правних интереса.

Дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права, обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ, да сарађује са њима и поштује њихову личност и достојанство.

Образује се као јединствени орган са организационим јединицама за вршење сродних управних, стручних и других послова. Њоме руководи начелник, којег поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.


Начелник општинске управе: Љиљана Васиљевић

Телефон: 030 / 581-240

Факс: 030 / 581-510

Емаил: nacelnik_ou@opstinamajdanpek.rs


Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Мајданпек (Пречишћен текст) са обрасцима компетенција


Организационе јединице Општинске управе су:

 

1. Одељење за правне и опште послове

2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове

3. Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове

4. Одељење за финансије, буџет и трезор

5. Стручне службе органа општине

6. Кабинет Председника


Организациона структура Општинске управе општине Мајданпек

 

Линк за преузимање Организациона структура Општинске управе општине Мајданпек.

П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Мајданпек ("Сл. лист општине Мајданпек", бр. 15/19, 38/19 и 31/20)


Списак лица (службеника) овлашћених за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима у Општинској управи општине Мајданпек

У Општинској управи Мајданпек службена лица овлашћена за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима су:

Лидија Бинђеско, дипломирани правник

Распоређена на радно место ''Шеф Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове'' у звању ''самостални саветник'';

 

Анкица Ђурић, дипломирани географ

Распоређена на радно место "Руководилац инспекције и послови инспекције заштите животне средине и комуналне инспекције'' у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, у звању ''самостални саветник'';

 

Сузана Дудић, грађевински инжењер

Распоређена на радно место ''Грађевински инспектор'' у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комунално и инспекцијске послове у звању ''сарадник'';

 

Весна Пауновић, дипломирани географ – туризмолог

Распоређена на радно место ''Послови из области борачко-инвалидске, социјалне и здравствене заштите и послови повереника за избеглице'' у Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове у звању ''самостални саветник'';

 

Гордана Николић, дипломирани економиста

Распоређена на радно место ''Шеф Одељења за финансије, буџет и трезор'', у звању ''самостални саветник'';

 

Мирјана Цакић Младеновић, дипломирани инжењер технологије

Распоређена на радно место ''Шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове'', у звању ''самостални саветник'';

Распоређен на радно место ''Грађевински инспектор'' у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове у звању ''саветник''.

 

Службена лица овлашћена за вођење управног поступка и предузимање радњи у поступку до доношења решења су:

 

Андреа Николић, дипломирани правник

Распоређена на радно место ''Управни послови у области грађанских стања и послови унапређења и управљања људским ресурсима'' у Одељењу за правне и опште послове послове,  у звању ''млађи саветник'';

 

Kристина Првуловић, струковни мастер инжењер грађевинарства

Распоређена на радно место ''Стручно оперативни послови планирања и уређења простора'' у Одељењу за урбанизам, грађевинсраство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове у звању ''млађи саветник'';

 

Александар Васиљевић, дипломирани инжењер пољопривреде

Распоређен на радно место ''Управни послови из области пољопривреде, водопривреде и шумарства и послови из области ауто такси превоза'' у Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове у звању ''млађи саветник'';

 

Дејан Ђорђевић, мастер менаџер – менаџер у саобраћају

Распоређен на радно место ''Регистратор за вођење регистра обједињених процедура'' у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове у звању ''млађи саветник'';

 

Маријана Мијуцић, дипломирани учитељ

Распоређена на радно место ''Административно-евиденциони и канцеларијски послови заменика матичара матичног подручја Мајданпек'' у Одељењу за правне и опште послове у звању ''млађи саветник''.

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %