sort proizvodi

Oпштинскa управa

За вршење управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у стваривању права, обавеза и правних интереса.

Дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права, обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ, да сарађује са њима и поштује њихову личност и достојанство.

Образује се као јединствени орган са организационим јединицама за вршење сродних управних, стручних и других послова. Њоме руководи начелник, којег поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.


Начелник општинске управе: Љиљана Васиљевић

Телефон: 030 / 581-240

Факс: 030 / 581-510

Емаил: nacelnik_ou@opstinamajdanpek.rs


Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Мајданпек (Пречишћен текст) са обрасцима компетенција


Организационе јединице Општинске управе су:

 

1. Одељење за правне и опште послове

2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове

3. Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове

4. Одељење за финансије, буџет и трезор

5. Стручне службе органа општине

6. Кабинет Председника


Организациона структура Општинске управе општине Мајданпек

 

Линк за преузимање Организациона структура Општинске управе општине Мајданпек.

 


Списак лица (службеника) овлашћених за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима у Општинској управи општине Мајданпек

У Општинској управи Мајданпек службена лица овлашћена за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима су:

Лидија Бинђеско, дипломирани правник

Распоређена на радно место ''Шеф Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове'' у звању ''самостални саветник'';

 

Анкица Ђурић, дипломирани географ

Распоређена на радно место "Руководилац инспекције и послови инспекције заштите животне средине и комуналне инспекције'' у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, у звању ''самостални саветник'';

 

Сузана Дудић, грађевински инжењер

Распоређена на радно место ''Грађевински инспектор'' у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комунално и инспекцијске послове у звању ''сарадник'';

 

Весна Пауновић, дипломирани географ – туризмолог

Распоређена на радно место ''Послови из области борачко-инвалидске, социјалне и здравствене заштите и послови повереника за избеглице'' у Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове у звању ''самостални саветник'';

 

Гордана Николић, дипломирани економиста

Распоређена на радно место ''Шеф Одељења за финансије, буџет и трезор'', у звању ''самостални саветник'';

 

Мирјана Цакић Младеновић, дипломирани инжењер технологије

Распоређена на радно место ''Шеф Одељења за привреду, јавне делатности и заједничке послове'', у звању ''самостални саветник'';

Распоређен на радно место ''Грађевински инспектор'' у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове у звању ''саветник''.

 

Службена лица овлашћена за вођење управног поступка и предузимање радњи у поступку до доношења решења су:

 

Андреа Николић, дипломирани правник

Распоређена на радно место ''Управни послови у области грађанских стања и послови унапређења и управљања људским ресурсима'' у Одељењу за правне и опште послове послове,  у звању ''млађи саветник'';

 

Kристина Првуловић, струковни мастер инжењер грађевинарства

Распоређена на радно место ''Стручно оперативни послови планирања и уређења простора'' у Одељењу за урбанизам, грађевинсраство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове у звању ''млађи саветник'';

 

Александар Васиљевић, дипломирани инжењер пољопривреде

Распоређен на радно место ''Управни послови из области пољопривреде, водопривреде и шумарства и послови из области ауто такси превоза'' у Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове у звању ''млађи саветник'';

 

Дејан Ђорђевић, мастер менаџер – менаџер у саобраћају

Распоређен на радно место ''Регистратор за вођење регистра обједињених процедура'' у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове у звању ''млађи саветник'';

 

Маријана Мијуцић, дипломирани учитељ

Распоређена на радно место ''Административно-евиденциони и канцеларијски послови заменика матичара матичног подручја Мајданпек'' у Одељењу за правне и опште послове у звању ''млађи саветник''.

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %