sort proizvodi

Oпштинскa управa

За вршење управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у стваривању права, обавеза и правних интереса.

Дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права, обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ, да сарађује са њима и поштује њихову личност и достојанство.

Образује се као јединствени орган са организационим јединицама за вршење сродних управних, стручних и других послова. Њоме руководи начелник, којег поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.


Начелник општинске управе: Лидија Бинђеско

Телефон: 030 / 581-240

Факс: 030 / 581-510

Емаил: nacelnik_ou@opstinamajdanpek.rs


Организационе јединице Општинске управе су:

 

1. Одељење за правне и опште послове

2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове

3. Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове

4. Одељење за финансије, буџет и трезор

5. Стручне службе органа општине

6. Кабинет Председника


Организациона структура Општинске управе општине Мајданпек

 

Линк за преузимање Организациона структура Општинске управе општине Мајданпек.

П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Мајданпек ("Сл. лист општине Мајданпек", бр. 15/19, 38/19 и 31/20)


Списак овлашћених службених лица у Oпштинској управи општине Мајданпек

 
                       

У Општинској управи општине Мајданпек службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима су:

 
                       

1.

Иван Грмуша, дипломирани грађевински инжењер

 

 

распоређен на радно место : "Шеф Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено -комуналне и инспекцијске послове“ у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, у звању „самостални саветник“.

 

 

Решењем IV  број 035-13/2019 -04 од 10.06.2019. године овлашћен је да води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења.

 

2.

Анкица Ђурић, дипломирани географ

 

 

распоређена на радно место : "Руководилац инспекције и послови инспекције заштите животне средине и комуналне инспекције“ у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, у звању „самостални саветник“

 

 

Решењем IV  број 035-18/2019-04 од 10.06.2019. године овлашћена је да води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Службе за инспекцијске послове и надлежности инспекције заштите животне средине и комуналне инспекције.

 

3.

Сузана Дудић, грађевински инжењер

 

 

распоређена на радно место : "Грађевински инспектор“ у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове,  у звању „сарадник“

 

 

Решењем IV  број 035-20/2019-04 од 10.06.2019. године овлашћена је да води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из области грађевинске инспекције.

 

4.

Весна Пауновић, дипломирани географ - туризмолог

 

 

распоређена на радно место :"Послови из области борачко-инвалидске, социјалне и здравствене заштите и послови повереника за избеглице“ у Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове, у звању „самостални саветник“

 

 

Решењем IV  број 035-51/2019-04 од 10.06.2019. године овлашћена је  да води управни поступак, доноси решења и потписује остала акта из надлежности управних и других послова из области јавних делатности - борачко-инвалидске, социјалне и здравствене заштите и послова повереника за избеглице.

 

5.

Гордана Николић, дипломирани економиста

 

 

распоређена на радно место: „Послови буџета и трезора“ у Одељењу за финансије, буџет и трезор, у звању „саветник“

 

 

Решењем IV  број 035-47/2021-04 од 01.03.2021. године овлашћена је да води управни поступак, одлучјује у правној ствари, доноси решења и потписује остала акта из надлежности Одељења.

 

Службена лица овлашћена за предузимање радњи у поступку до доношења Решења су:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Александар Васиљевић, инжењер пољопривреде

 

 

распоређен на радно место : „Управни послови из области пољопривреде, водопривреде и шумарства и послови из области ауто такси превоза“ у Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове,  у звању „сарадник““.

 

 

Решењем IV  број 035-7/2019 -04 од 10.06.2019. године овлашћен је да води управни поступак, односно предузима радње у поступку до доношења решења из области пољопривреде, водоприреде, шумарства и области ауто такси превоза.

 

2.

Никола Томић, дипломирани правник

 

 

распоређен на радно место : „„Управни послови у области грађанских стања и послови унапређења и управљања људским ресурсима“ у Одељењу за правне и опште послове послове,  у звању „млађи саветник“.

 

 

Решењем IV  број 035-13/2021 -04 од 06.04.2021. године овлашћен је да предузима радње у управном поступку до доношења решења из области грађанских стања и унапређења и управљања људским ресурсима.

 

 

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %