sort proizvodi

Грађевинска дозвола - обједињена процедура

1. марта 2015. године, на снагу су ступиле одредбе Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09 – исправка, 64/2011 – одлука УС , 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/2014) које обухватају и обједињену процедуру за издавање грађевинских дозвола.
Обједињена процедура укључује издавање грађевинске дозволе, односно решења из чл. 145. Закона о планирању и изградњи, локацијских услова, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења.

За све додатне информације грађани се могу обратити на адресе електрoнске поште.

urbanizam@opstinamajdanpek.rs

objedinjena.procedura@majdanpek.rs

 

Регионални центри за подршку електронске обједињене процедуре

 

Овде можете преузети:Од 1. јануара 2016. године сви захтеви у поступку обједињене процедуре подносе се искључиво електронским путем, преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре, а све информације од значаја за поступак спровођења обједињене процедуре могу се добити на адреси www.gradjevinskedozvole.rsРЕГИСТРИ ДОНЕТИХ ОДЛУКА

 • Локацијски услови

2016.         2017.          2018.           2019.        2020.        2021.        2022.

 • Грађевинска дозвола

2016.          2017.          2018.          2019.        2020.        2021.        2022.

 • Решења из члана 145

2016.          2017.          2018.          2019.        2020.       2021.        2022.

 • Пријава радовa

2016.          2017.          2018.          2019.      2020.       2021.        2022.

 • Употребна дозвола

2016.          2017.          2018.          2019.     2020.        2021.        2022.

РЕГИСТРИ ДОНЕТИХ ОДЛУКА ДО ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ

РЕГИСТРИ ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ ДОЗВОЛА (2009-2014.)

 


ОБРАСЦИ ИЗ РЕДОВНЕ ПРОЦЕДУРЕ

 • Изјава странке о начину прибављања доказа
 • Захтев за прибављање података из службене евиденције
 • Захтев за издавање информације о локацији
 • Захтев за издавање уверења за објекат изграђен пре доношења прописа о изградњи
 • Захтев за издавање уверења за објекат у поступку легализације
 • Захтев за издавање потврде о усаглашености урбанистичког пројекта препарцелације/парцелације
 • Захтев за издавање потврде да урбанистички пројекат није у супротноси са планским документом
 • Захтев за промену намене простора изграђеног објекта
 • Захтев за исељење
 • Захтев за исправку грешке
 • Захтев за издавање одобрења за привремено коришћење јавне површине
 • Лица која воде службене евиденције
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %