sort proizvodi

Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган општине Мајданпек који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Чини је 31 одборник које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом. Одборници се бирају на четири године, њихова права и дужности  ближе одређује пословник Скупштине.

Седнице Скупштине општине су јавне.

Скупштина општине има председника Скупштине. Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта које Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом општине и пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине бира се и разрешева на исти начин као и председник Скупштине.

Скупштина општине има и секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Поставља се на четири године, на предлог председника Скупштине.

Скупштина општине оснива стална, повремена као и посебна радна тела (Савет за прећење примене етичког кодекса, Савет за младе, Кориснички савет јавних служби. Комисија за равноправност полова, Савет за питања особа са инвалидитетом), за разматрање питања из њене надлежности.

Структура одборника у скупштини општине 2018. године

 

На локалним изборима 2018.године 17.325 уписаних бирача изабрало је одборнике за сазив Скупштине општине.

 

 

Број одборника у општини

Удео у укупном броју одборника у општини (%)

УКУПНО

31

100,00

СНС

24

77,42

СПС, ЈС

3

9,68

Српски покрет ДВЕРИ

4

12,90

 

Председник СО Мајданпек: Никола Науновић

Заменик председника СО Мајданпек: Ивана Србуловић

Секретар СО Мајданпек: ЗоранТопаловић

 

Одборници СО Мајданпек изабрани на изборима одржаним 02.11.2018.године

 

Ред.

број

Име и презиме

Годиште

Занимање

Изборна листа

1.

Дејан Вагнер

1965.

Дипл. инг. рударства

СНС

2.

Драган Поповић

1966.

Пензионер

3.

Ивана Србуловић

1988.

Мастер учитељица

4.

Бранислав Томић

1972.

Дипл. инг. рударства

5.

Станимир Балановић

1969.

Машински техничар

6.

Зора Трујић-Мирковић

1955.

Лекар

7.

Саша Либрић

1982.

Дипл. менаџер

8.

Жељко Митић

1986.

Инг. електротехнике

9.

Елвира Јовановић

1975.

Дипл. менаџер

10.

Игор Младеновић

1981.

Дипл. економиста

11.

Јасмин Предић

1992.

Електроинсталер

12.

Марија Дањец

1984.

Инг. менаџмента

13.

Иван Максимовић

1976.

Дипл. правник

14.

Саша Јаношевић

1980.

Дипл. инг. шумарства

15.

Ивана Симић

1990.

Дипл. правник

16.

Далибор Грујић

1979.

Радник

17.

Драган Иљенкаревић

1968.

Радник

18.

Санела Милојковић

1987.

Доктор медицине

19.

Горан Стевановић

1981.

Електричар

20.

Александар Бучановић

1987.

Информатичар

21.

Лозинка Ђорђевић

1971.

Домаћица

22.

Никола Науновић

1983.

Дипл. економиста

23.

Звездимир Траиловић

1971.

Радник

24.

Сашка Илић

1987.

Мастер биологије

1.

Славиша Божиновић

1962.

Дипл. економиста

СПС,ЈС

2.

Дејан Миливојевић

1976.

Монтер TT мреже

3.

Марина Карпузовић

1981.

Дипл. економиста

1.

Марко Радуловић

1977.

Доктор медицине

Српски покрет ДВЕРИ

2.

Драган Манојловић

1955.

Пензионер

3.

Силвија Илић

1983.

Домаћица

4.

Миодраг Бачиловић

1959.

Контролор тех. прегледа

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %