sort proizvodi

Скупштина општине

Скупштина општине је највиши орган општине Мајданпек који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине. Чини је 31 одборник које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом. Одборници се бирају на четири године, њихова права и дужности  ближе одређује пословник Скупштине.

Седнице Скупштине општине су јавне.

Скупштина општине има председника Скупштине. Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Председником општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта које Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене Статутом општине и пословником Скупштине општине.

Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине бира се и разрешева на исти начин као и председник Скупштине.

Скупштина општине има и секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Поставља се на четири године, на предлог председника Скупштине.

Скупштина општине оснива стална, повремена као и посебна радна тела (Савет за прећење примене етичког кодекса, Савет за младе, Кориснички савет јавних служби. Комисија за равноправност полова, Савет за питања особа са инвалидитетом), за разматрање питања из њене надлежности.

Структура одборника у Скупштини општине Мајданпек 2022. године

 

На локалним изборима 2022.године 16.251 уписаних бирача изабрало је одборнике за сазив Скупштине општине.

 

 

Број одборника у општини

Удео у укупном броју одборника у општини (%)

УКУПНО

31

100,00

Изборна листа

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ

19

61,29

Изборна листа

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

5

16,13

Изборна листа

МОЖЕ И ДРУГАЧИЈЕ

2

6,45

Изборна листа

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – СРЦЕМ ЗА МАЈДАНПЕК

1

3,23

Изборна листа

КОАЛИЦИЈА ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ДСС

1

3,23

Изборна листа

НЕ ДАМ !

3

9,68

 

Председник СО Мајданпек: Никола Науновић

Заменик председника СО Мајданпек: Славиша Божиновић

Секретар СО Мајданпек: Татјана Јовановић

 

Одборници СО Мајданпек

 

   Ред.

бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

Годиште

Занимање

Изборна листа

1.

Никола Науновић

1983

дипломирани економиста

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ- ЗАЈЕДНО МОЖЕМО СВЕ

2.

Миладин Голубовић

1961

пензионер

3.

Векица Милошевић

1982

електротехничар

4.

Маријана Србуловић

1986

васпитачица

5.

Станимир Балановић

1969

машински техничар

6.

Жељка Павловић - Побрић

1991

доктор медицине

7.

Дејан Вагнер

-председник одборничке групе-

1965

дипл. инг. рударства

8.

Бранислав Томић

1972

дипл. инг. рударства

9.

Сашка Илић

1987

мастер биолог

10.

Иван Максимовић

1976

дипломирани правник

11.

Далибор Грујић

1979

радник

12.

Стефан Новаковић

1993

електротехничар

13.

Владица Петровић

1969

доктор медицине

14.

Ивана Златић

1992

доктор медицине

15.

Александар Бучановић

1987

инжењер информатике

16.

Горан Стевановић

1981

електротехничар енергетике

17.

Мирољуб Анђић

1991

поштар

18.

Александра Бадркић

1995

санитарно-еколошки инжењер

19.

Славиша Божиновић

-председник одборничке групе-

1962

дипломирани економиста

ИВИЦА ДАЧИЋ – ПРЕМИЈЕР СРБИЈЕ

29.

Андријана Милетић

1992

дипл инг. шумарства

21.

Игор Барбуловић

1977

маг. екон. наука

22.

Марина Јоновић

1975

радник

23.

Ненад Радић

-заменик председника одборничке групе-

1975

инг. машинства

24.

Мартин Бежинаревић

-председник одборничке групе ''Заједно за Мајданпек''-

1999

правни техничар

МОЖЕ И ДРУГАЧИЈЕ

25.

Снежана Тодоровић

1962

дипломирани логопед дефектолог

26.

Драган Манојловић

1955

пензионер

СРПСКИ ПОКРЕТ ДВЕРИ – СРЦЕМ ЗА МАЈДАНПЕК

27.

Ђорђе Драгошан

-заменик председника одборничке групе ''Заједно за Мајданпек''-

1958

пензионер

КОАЛИЦИЈА ЗА КРАЉЕВИНУ СРБИЈУ - ДСС

28.

Владимир Божић

-председник одборничке групе Не дам!-

1979

спортски радник

НЕ ДАМ !

29.

Зора Трујић Мирковић

1955

лекар специјалиста неуропсихијатар

30.

Ирена Барбуловић

-заменик председника ОГ Не дам!-

1979

наставница клавира

 

 

 

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %