sort proizvodi

Председник општине

Председника општине бира Скупштина општине, из редова одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Избором на ове функције престаје им мандат одборника у Скупштини општине.

Председник општине представља и заступа општину, предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине, усмерава и усклађује рад Општинске управе, доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, Статутом општине или одлуком Скупштине општине, врши и друге послове утврђене законом и другим актима општине.

 

Председник општине: Драган Поповић

Заменик председника општине: Елвира Јовановић

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %