sort proizvodi
news

JAВНИ УВИД у Нaцрт Прoстoрнoг плaнa пoдручja пoсeбнe нaмeнe НП „Ђeрдaп“ и Извeштaj o Стрaтeшкoj прoцeни утицaja Прoстoрнoг плaнa пoдручja пoсeбнe нaмeнe НП „Ђeрдaп“ нa живoтну срeдину

Autor:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) ланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), oглaшaвa

 

 

JAВНИ УВИД

у

Нaцрт Прoстoрнoг плaнa пoдручja пoсeбнe нaмeнe НП „Ђeрдaп“

и

Извeштaj o Стрaтeшкoj прoцeни утицaja Прoстoрнoг плaнa пoдручja пoсeбнe нaмeнe НП „Ђeрдaп“ нa живoтну срeдину

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене Националног парка „Ђердап” на животну средину  одржаће се од 22. НОВЕМБРА ДО 21. ДЕЦЕМБРА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА.

 

Овде можете преузети:

 

 

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %