sort proizvodi
news

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA

Autor:

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  МАЈДAНПЕК

ОПШТИНСКА  УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство,

стамбено - комуналне и инспекцијске послове

 

 

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 20/2021) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава

 

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу хотела, спратности Пр+М+4, на ГП01 која се формира од к.п. 4289/2 и дела к.п.4289/1 К.О.Доњи Милановац, у улици краља Петра I у Доњем Милановцу

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (мала сала) од 9. до 16. фебруара 2022. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта IBM Consult д.о.о., Суботичка бр.23/2, 11000 Београд.

Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднелo је предузеће „ВОДЕНА ВИЛА“ д.о.о., Учитеља Ђорђа 5, 11277 Угриновци.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Савеб.б. (мала сала).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Кристина Првуловић, струк.маст.инж.грађ., Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Савеб.б. (други спрат).

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве бб (приземље), најкасније до 16. фебруара 2022. године.


Урбанистички пројекат.rar

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %