sort proizvodi
news

ЈАВНИ УВИД у нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за насеље Мајданпек (са стратешком проценом утицаја на животну средину)

Autor:

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),

 

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

у нацрт ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

за насеље Мајданпек

(са стратешком проценом утицаја на животну средину)

 

 

Јавни увид у нацрт планског документа (са стратешком проценом утицаја на животну средину), обавиће се у трајању од 30 дана, почев 15.08.2022. године, закључно са 15.09.2022. године.

 

Нацрт планског документа (са стратешком проценом утицаја на животну средину) биће изложен у згради Општинске управе општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., канцеларија бр. 20, као и на интернет страни Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).

 

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 20, од 7 до 15 часова. Особа за контакт је Кристина Првуловић.

 

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., лично на писарници или поштом, закључно са 15.09..2022. године.

 

Јавна презентација нацрта планског документа (са стратешком проценом утицаја на животну средину) одржаће се 02.09.2022. године, у великој сали Општине Мајданпек, са почетком у 11. сати.

 

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 20.09..2022. године,  великој сали Општине Мајданпек, са почетком у 11. сати.

 

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида. 

 


PGR Majdanpeka_Javni uvid.zip

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %