sort proizvodi
news

Јавни конкурс за постављење начелника Општинске управе општине Мајданпек

Autor:

На основу члaнa 49. став 2, члана 95. став 1, члана 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16 и 12/22), члана 64. став 1. тачка 7) Статута општине Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“ бр. 07/08 и 42/18) и Правилника о организацији и систематизацији радних места  у Општинској управи општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 15/19, 38/19, 31/20, 34/21,1/22 и 21/22), Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 24. 08. 2022. оглашава

 

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ  

 ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК
(Постављење начелника Општинске управе општине Мајданпек)

 

 

I

Орган у коме се радно место попуњава:

 • Општинска управа Општине Мајданпек у Мајданпеку, Светог Саве бб, Мајданпек

 

II

Радно место које се попуњава:

 • Начелник Општинске управе Општине Мајданпек

 

III

Место рада:

 • Општинска управа Општине Мајданпек, Светог Саве бб, Мајданпек.

 

IV

Опис послова радног места:

 • Начелник Општинске управе руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе; предлаже Општинском већу акт о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи; доноси опште акте из области радних односа, дисциплинској и материјалној одговорности запослених, плата и другим накнадама запослених, оцењивању службеника и друга акта у складу са законом и другим прописима, распоређује запослене у Општинској управи, решава о правима и обавезама из радноправних односа запослених у Општинској управи у складу са законом, решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе, решава о изузећу службеног лица у Општинској управи, врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине Мајданпек и другим општим актима Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

V

Трајање радног односа:

 • За наведено радно место, радни однос се заснива на 5 година.

 

 

VI

Услови за рад на радном месту:

 • Начелника општинске управе може бити постављен држављанин Републике Србије који испуњава следеће услове :
  • да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
  • положен државни стручни испит за рад у органима државне управе,
  • најмање пет година радног искуства у струци;
  • да није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
  • да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

VII

     Пријава на конкурс садржи:

-          име и презиме кандидата,

-       датум и место рођења,

-       контакт податке (адреса становања, контакт телефон, e-mail адреса),

-       податке о образовању,

-       податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,

-       податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • диплома којом се потврђује стручна спрема;
 • доказ о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе, а лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе достављају уверење о положеном правосудном испиту;
 • доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти на основу којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
 • уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији овереној од стране надлежног органа за оверу потписа, рукописа и преписа.

 

Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе или правосудном испиту, уверење да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција, или да ће то кандидат учинити сам.

Образац Изјаве се налази на интернет презентацији општине Мајданпек (www.majdanpek.rs) уз Јавни конкурс.

VIII

 

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

1.        Стручне оспособљености за рад на положају начелника Општинске управе Општине Мајданпек -усмено, путем разговора;

2.        Знање из области система локалне самоуправе (познавања Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21), Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21) и Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије", број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16, 95/18 и 111/21) - усмено путем разговора.

3.        Вештина комуникације - усмено, путем разговора.

 

IX

Објављивање јавног конкурса:

       Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске управе Општине Majдaнпeк објављује се на интернет презентацији општине Мајданпек и на огласној табли Општинске управе општине Мајданпек.

       Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом интернтет странице Општине Мајданпек на којој је објављен јавни конкурс, објављује се у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

X

Адреса на коју се подносе пријаве:

-              Општинско веће општине Мајданпек, за Конкурсну комисију, ул. Светог Саве бб, 19250     Мајданпек, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Мајданпек, са назнаком

ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА“.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично или препорученом пошиљком.

 

XI

Рок за подношење пријава:

-            Пријаве се подносе у року од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе, конкурсна комисија одбацује закључком против кога се може изјавити жалба жалбеној комисији у року од осам дана од дана пријема закључка.

Жалба кандидата не задржава извршење закључка.

 

XII

 

Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 • Андреа Николић, тел: 030/581-140.

 

XI

Изборни поступак:

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Општинског већа општине Мајданпек.

XII

 

Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

 • Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, обавиће се провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку -  усмена провера, о чему ће кандидати међу којима се спроводи изборни поступак бити писмено обавештени, а кандидати ће се обавестити и путем електронске поште, ако је дата, као и телефонским путем.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Број:  111-13/1  од   24. 08. 2022. године


Образац изјаве можете преузети на следећем линку.

Јавни конкурс - Начелник ОУ 2022.pdf

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %