sort proizvodi
news

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање возила горивом и пословног објекта на кп. бр. 815/4 КО Мајданпек у Мајданпеку

Autor:

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДAНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство,

стамбено - комуналне и инспекцијске послове

 

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава

 

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу станице за снабдевање возила горивом

и пословног објекта на кп. бр. 815/4 КО Мајданпек у Мајданпеку

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (канцеларија број 35) од 04.11.2022.године до 11.11.2022.године, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „BIZING” Д.О.О. из Ниша, ул. Васе Пелагића 31A, 18103 Ниш.

Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднелo је предузеће „Михајловић“ Д.О.О., Доња Мутница, Параћин.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве б.б. (канцеларија број 35).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћено лице је Сузана Дудић, грађ.инж., секретар Комисије за планове СО Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (трећи спрат).

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 11.11.2022.године.


Urbanisticki projekat.zip

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %