sort proizvodi
news

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Autor:

На основу члана 51. Закона о правобранилаштву (''Службени гласник РС'', број
55/14), члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник РС'', број 95/16 и 12/22), члана 16. Одлуке о правобранилаштву општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 1/15) и члана 64. Статута општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско веће општине Мајданпек, на седници одржаној дана 27. децембра 2022. године, оглашава

 

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
ЗА
 ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА  ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

 

I

Орган у коме се радно место попуњава:

 • Правобранилаштво општине Мајданпек , Светог Саве бб, Мајданпек

 

II

Функција које се попуњава:

 • Правобранилац Општине Мајданпек

 

III

Место рада:

 • Општина Мајданпек, Светог Саве бб, Мајданпек.

 

IV

Опис послова радног места:

Правобранилац обавља пословe правне заштите имовинских права и интереса општине:
1)  у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима;

2) заступа као законски заступник општину, његове органе и друга правна лица чије се финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општине;

3) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која заступа,
посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у вези са
применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било
које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за спречавање штетних
имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа;

4) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица које
заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних уговора;

5) даје правне савете свим органима општине које заступа;

6) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у одређеном
поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање странке од стране
адвоката.

V

Трајање радног односа:

 • За наведено радно место, радни однос се заснива на 5 година.

 

VI

Услови за рад на радном месту:

         За Правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије који испуњава следеће услове :

 • да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,
 • положен правосудни испит,
 • најмање пет година радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита,
 • да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван правоснажно на безусловну казну затвора од најмање шест месеци
 • да му раније није престајао радни однос у државном органу односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

VII

Пријава на конкурс садржи:

 • име и презиме кандидата,
 • датум и место рођења,
 • контакт податке (адреса становања, контакт телефон, e-mail адреса),
 • податке о образовању,
 • податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима,
 • податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

 

  Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

 

 Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

 • уверење о држављанству (не старије од 6 месеци);
 • извод из матичне књиге рођених;
 • диплома којом се потврђује стручна спрема;
 •  уверење о положеном правосудном испиту;
 • доказ о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти на основу којих се може утврдити на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство),
 • уверење да кандидат није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • исправа којом се доказује да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа, издата од стране органа у ком је учесник јавног конкурса био у радном односу.

 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији овереној од стране надлежног органа за оверу потписа, рукописа и преписа.


            Одредбама члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из казнене евиденције; уверење о положеном правосудном испиту, уверење да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединици локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

 

         Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

        Пример Изјаве се налази на интернет страници општине Мајданпек (www.majdanpek.rs) уз Јавни конкурс.

 

VIII

         Објављивање јавног конкурса:

        Јавни конкурс за постављење Правобраниоца Општине Majдaнпeк објављује се на интернет страници општине Мајданпек и на огласној табли општине.

        Oбавештење о јавном конкурсу, са адресом интернтет странице Општине Мајданпек на којој је објављен јавни конкурс, објављује се у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

 

IX

 Адреса на коју се подносе пријаве:

 • Општинско веће општине Мајданпек, за Конкурсну комисију, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Мајданпек, са назнаком „ЗА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК “.

Пријаве и доказе о испуњавању услова конкурса кандидат може доставити лично или препорученом пошиљком.

 

X

        Рок за подношење пријава:

        Пријаве се подносе у року од 15 дана од објављивања јавног конкурса у  дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

 

        Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

 • Андреа Николић, 030/581 - 140

 

XI

         Изборни поступак:

         Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране Општинског већа општине Мајданпек.

     

НАПОМЕНЕ:
         Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду), биће одбачене.

          Овај оглас објављује се на интернет презентацији општине Мајданпек.

          Обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас,
објавиће се у једним дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије.

 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Број:  111-17  од  27 децембра 2022. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА,

Драган Поповић

 

Oвдe мoжeтe прeузeти:

 

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %