sort proizvodi
news

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек, на животну средину

Autor:

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД

у нацрт Плана детаљне регулације

подручја ветроелектране “Јасиково”

на територији општине Мајданпек

и

Извештај о стратешкој процени утицаја

Плана детаљне регулације

подручја ветроелектране “Јасиково”

на територији општине Мајданпек, на животну средину

 

Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек, на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 10.10.2023. године, закључно са 09.11.2023. године.

Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., у канцеларији бр. 20, и у холу на првом спрату, као и на интернет страни Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 20, од 7 до 15 часова. Особа за контакт је Лидија Бинђеско - шеф одељења.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., лично на писарници или поштом, закључно са 09.11.2023. године.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 17.11.2023. године,  у великој сали Општине Мајданпек, са почетком у 11:30 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида. 


PDR VE Jasikovo Majdanpek_nacrt_za JU_okt 2023.zip

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %