sort proizvodi
news

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA

Autor:

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  МАЈДAНПЕК

ОПШТИНСКА  УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство,

стамбено - комуналне и инспекцијске послове

 

 

На основу члана  63. Става 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава

 

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу производно – конфекцијске хале на кат. пар. бр. 6198/17, КО Рудна Глава у општини Мајданпек

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве б.б. од 5. до 12. јуна 2021. године, сваког радног дана од 7 до 15 часова.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта је „Урбаника” Д.О.О. из Београда, ул. Булевар Краља Александра бр. 235/83, 11000 Београд.

Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта поднелo је предузеће „YUMCO“ А.Д., Радничка бр. 5, 17500 Врање.

Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 7 до 15 часова, у згради општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве б.б..

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Иван Грмуша д.и.г, шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Саве б.б. (други спрат).

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у предметни урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 12. јуна 2021. године.


ДОКУМЕНТАЦИЈА

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %