sort proizvodi
news

ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде на територији општине Мајданпек

Autor:

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА  МАЈДAНПЕК - ОПШТИНСКА  УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове

 

 

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

 

 

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД У

нацрт Планa детаљне регулације за туристичко

насеље Ладне воде на територији општине Мајданпек

и

Извештај о стратешкој процени утицаја

Планa детаљне регулације Планa детаљне регулације за туристичко

насеље Ладне воде на територији општине Мајданпек на животну средину

 

 

Јавни увид у нацрт планског документа и извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 17.06.2021. године, закључно са 17.07.2021. године.

Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Мајданпек, 19250 Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. у ходнику првог спрата као и на интернет страни Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs).

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији број 20, од 7 до 15 часова.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. лично на писарници или поштом, закључно са 17.07.2021. године.

По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 26.07.2021. године,  у великој сали Општинске управе Мајданпек, са почетком у 12 сати.

Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица, који су поднели примедбе у току трајања јавног увида.

DOKUMENT

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %