";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Комунална Инспекција

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Ø Врши надзор над применом Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике Србије'', број 16/97 и 42/98) и прописа донетих на основу овог закона .

Ø Врши послове инспекцијског надзора над стањем комуналних објеката и пружања комуналних услуга предузећа којима је поверено вршење комуналне делатности односно јавних комуналних предузећа које је општина основала (Јавно комунално предузеће ''КОМУНАЛАЦ'', Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве) и то у областима:

 

o    пречишћавање и дистрибуција воде;

o    пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;

o    производња и снабдевање паром и топлом водом;

o    уређивање и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина

o    уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и

o    одржавање објеката и инсталација јавне расвете.

 

Ø Врши послове инспекцијског надзора над обављањем осталих комуналних делатности:

 

o    Опште уређење насеља на територији општине, одржавање чистоће и чишћење јавних површина, изношење и депоновање смећа, зимско одржавање насеља на територији општине, посебно уређење града за време државних празника и свечаности везаних за град или друга  насељена места на подручју општине, а што подразумева контролу вршења комуналне делатности и стање комуналних објеката, али и заштиту чистоће (истовар земље, шута, грађевинског материјала на јавним површинама, формирање депонија, остављање нерегистрованих и хаварисаних возила на јавним површинама, изливање отпадних вода на јавне површине, прљање и оштећивање јавних површина од стране извођача радова и друга питања регулисана Одлукom о одржавању чистоће у насељима на територији општине Мајданпек);

 

o    Одржавање пијаца и пијачни ред на пијацама (Одлука о пијацама);

o    Димничарске услуге

o    Одржавање јавних простора за паркирање (Одлука о јавним паркиралиштима);

o    Одржавање гробаља (Одлука о сахрањивању и гробљима)

 

Ø Врши послове инспекцијског надзора и у другим областима којe су регулисанe општинским одлукама:

 

  • Кућни ред у стамбеним зградама и коришћење заједничких просторија које припадају згради (Одлука о кућном реду у стамбеним зградама);

o    Услови и начин држања домаћих животиња (Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на грађевинском подручју Мајданпека и Доњег Милановца)

o    Постављање и уклањање мањих монтажних објеката, киоска, тезги, летњих башти и других сезонских објеката (Одлука о привременом уређењу простора)

o    Контола радног времена локала и предузећа која пружају услуге грађанима (Одлука о радном времену у одређеним делатностима на територији општине Мајданпек)

 

На основу члана 25. став 3. Закона о комуналним делатностима, у вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћена да:
 
1) контролише да ли се комунална делатност обавља на начин утврђен законом и прописом донетим на основу закона;
2) контролише стање комуналних објеката;
3) контролише да ли се комуналне услуге пружају у складу са утврђеним условима;
4) нареди уклањање ствари и других предмета са јавних површина ако су они ту остављени противно прописима општине;
5) нареди извршавање утврђених обавеза и предузимање мера за отклањање недостатака;
6)изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси скупштина општине;
7) предузима друге мере утврђене овим законом и прописима општине.

 

     На основу напред наведеног у првом степену, поступак решава комунални инспектор.
У другостепеном поступку, по жалби на првостепено решење, одлучује Општинско веће општине. Против одлуке Општинског већа може се покренути управни спор пред надлежним судом.
 

 

Надлежни :

Општински комунални инспектор

Контакт :

Општина Мајданпек , Трг Ослобођења 2 ,   I  спрат Тел. 030 / 581 140 ( централа )