sort proizvodi

Oпштинскa управa

За вршење управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у стваривању права, обавеза и правних интереса.

Дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права, обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ, да сарађује са њима и поштује њихову личност и достојанство.

Образује се као јединствени орган са организационим јединицама за вршење сродних управних, стручних и других послова. Њоме руководи начелник, којег поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.


Начелник општинске управе: Лидија Бинђеско

Телефон: 030 / 581-240

Факс: 030 / 581-510

Емаил: nacelnik_ou@opstinamajdanpek.rs


Организационе јединице Општинске управе су:

 

1. Одељење за правне и опште послове

2. Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове

3. Одељење за привреду, јавне делатности и заједничке послове

4. Одељење за финансије, буџет и трезор

5. Стручне службе органа општине

6. Кабинет Председника


Организациона структура Општинске управе општине Мајданпек

 

Линк за преузимање Организациона структура Општинске управе општине Мајданпек.

П Р А В И Л Н И К о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Мајданпек ("Сл. лист општине Мајданпек", бр. 15/19, 38/19 и 31/20)

close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %