";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Oбавештење одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 04 мај 2015 15:44 Написао Администратор понедељак, 04 мај 2015 15:33

 04.05.2015.године

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Паско Вера из Мајданпека, поднела Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње  објекта за угоститељске услуге на катастарској парцели број 41 КО Мајданпек у Мајданпеку, у ул. Пролетерска, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-9/2015-03 дана 29.04.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

   

Конкурс за организације грађaнског друштва

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 20 април 2015 10:45 Написао Администратор уторак, 14 април 2015 09:17

15.04.2015.године

К О Н К У Р С 

за доделу средстава из буџета општине Мајданпек за реализацију програма/пројеката од значаја организација грађанског друштва за 2015. годину

Позивају се удружења грађана, са седиштем на територији  општине Мајданпек да пријаве програм/пројекат од значаја за општину Мајданпек, у циљу избора удружења грађана којима ће из буџета општине Мајданпек за 2015. годину бити додељене дотације за њихову реализацију током 2015.године.

Образац пријаве и Смернице за подносиоце пријава могу се преузети сваког радног дана од 9 до 15 часова у Одељењу за привреду, јавне делатности и заједничке послове Општинске управе у Мајданпеку (писарница).

Овде можете преузети у електронској форми:


-          Текст Конкурса

-          Смернице за апликанте

-          Пријава:

1)    Образац пријаве

2)    Прилог 1

Крајњи рок за достављање пријава је 30.04.2015.год. до 15 часова.  

Контакт особа у вези овог конкурса је:  Мирјана Цакић Младеновић


 

   

Јавно надметање

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 20 април 2015 10:48 Написао Администратор недеља, 29 март 2015 16:58

01.04.2015.

 

Општинско веће општине Мајданпек, расписује 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за отуђење грађевинског земљишта

 

Предмет Огласа је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње пет помоћних објеката - гаража за путничка возила у складу са Планом генералне регулације насеља Мајданпек у Мајданпеку.

Рок за подношење пријава 30.04.2015.године до 15 часова.

Овде можете преузети


   

Јавни увид - ПДР 110kV

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 16 март 2015 18:06 Написао Администратор понедељак, 16 март 2015 08:06

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ


У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14  и 145/14) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)

О г л а ш а в а
Ј А В Н И   У В И Д
У Нацрт Плана детаљне  регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек
и
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек


Нацрт Плана детаљне  регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек (у даљем тексту: Нацрт плана детаљне регулације) и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухвата коридор ширине 60м , од ТС 110/35 kv "Мосна" ка  ТС 110/35 kv "Никине воде" , површине 50.38.73,74 м2 , у катастарским општинама Тополница и Клокочевац .

1. Јавни увид у у Нацрт плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 16. марта до  15. априла 2015. године.
У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Нацрт плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 25. марта 2015. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, у улици Светог Саве бб.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана детаљне регулације  и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 15.априлом 2015. године.
2. Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 20. априла  2015. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, ул.Светог саве бб, Мајданпек.
Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача ''GeoEXPERT'' доо, Суботица и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач плана и стратешке процене јавно износи свој став.
 
 
Овде можете преузети:
   

Страна 10 од 20