";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Јавно надметање

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 20 април 2015 10:48 Написао Администратор недеља, 29 март 2015 16:58

01.04.2015.

 

Општинско веће општине Мајданпек, расписује 

 

Ј А В Н И   О Г Л А С

за отуђење грађевинског земљишта

 

Предмет Огласа је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње пет помоћних објеката - гаража за путничка возила у складу са Планом генералне регулације насеља Мајданпек у Мајданпеку.

Рок за подношење пријава 30.04.2015.године до 15 часова.

Овде можете преузети


   

Јавни увид - ПДР 110kV

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 16 март 2015 18:06 Написао Администратор понедељак, 16 март 2015 08:06

Р е п у б л и к а  С р б и ј а
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ


У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС , 98/13-УС, 132/14  и 145/14) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)

О г л а ш а в а
Ј А В Н И   У В И Д
У Нацрт Плана детаљне  регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек
и
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек


Нацрт Плана детаљне  регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек (у даљем тексту: Нацрт плана детаљне регулације) и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана детаљне регулације коридора далековода 110 kv између ТС 110/35 kv "Мосна" и ТС 110/35 kv "Никине воде",  деоница на територији општине Мајданпек (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухвата коридор ширине 60м , од ТС 110/35 kv "Мосна" ка  ТС 110/35 kv "Никине воде" , површине 50.38.73,74 м2 , у катастарским општинама Тополница и Клокочевац .

1. Јавни увид у у Нацрт плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 16. марта до  15. априла 2015. године.
У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Нацрт плана детаљне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта плана детаљне регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 25. марта 2015. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, у улици Светог Саве бб.
Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана детаљне регулације  и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 15.априлом 2015. године.
2. Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 20. априла  2015. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, ул.Светог саве бб, Мајданпек.
Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача ''GeoEXPERT'' доо, Суботица и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач плана и стратешке процене јавно износи свој став.
 
 
Овде можете преузети:
   

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 01 август 2014 17:02 Написао Администратор петак, 01 август 2014 16:54

01.08.2014.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Младеновић Милина из Јасикова, поднела Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње  објекта за прераду и сушење шумских плодова и воћа на катастарској парцели број 2249/1 КО Јасиково у Јасикову, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-10/2014-03 дана 01.08.2014.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

   

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 23 јул 2014 10:43 Написао Администратор среда, 23 јул 2014 10:35

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Mајданпек да могу извршити увид у бирачки списак – део за подручје јединице локалне самоуправе Мајданпек и поднесу захтев за упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку. Такође, се  позивају и  сва лица која стичу пунолетство на дан 07.09.2014.године да се пријаве Општинској управи општине Мајданпек ради провере уписа у бирачки списак.

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати у згради Скупштине општине Мајданпек, - приземље,  канцеларија број 1. до 22.августа 2014.године до 24 часа,  када ће бирачки списак бити закључен.

Целокупан текст огласа можете преузети овде

 


 

   

Страна 10 од 20