";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано понедељак, 26 октобар 2015 11:28 Написао Администратор понедељак, 26 октобар 2015 11:20

 26.10.2015.године

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Трујић Драган из Лескова, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње  прикључка на нисконапонску мрежу изграђеног стамбеног објекта  на катастарској парцели број 75 КО Јасиково у Јасикову, а преко кп.бр. 75, 74, 71/2, 71/1 КО Јасиково и кп.бр. 3669 и 3668 КО Лесково, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-23/2015-03 дана 23.10.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 08 септембар 2015 10:51 Написао Администратор уторак, 08 септембар 2015 10:43

08.09.2015.

 

OБAВEШTEЊA OДEЉEЊA ЗA УРБAНИЗAM, ГРAЂEВИНAРСTВO И СTAMБEНO-КOMУНAЛНE ПOСЛOВE

 

 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''BR20/BRU20C258-Бољетинско брдо''постављање 3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 1180 КО Бољетин у Бољетину, место звано Гребен, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-15/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''Казан UMTS-ZAQ02'' – постављање  3 нове панел антене са пратећом опремом на постојећем стубу на катастарској парцели број 23 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-16/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''BR12/BRU12-Рудна Глава'' – постављање  2 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 6207 КО Рудна Глава у Рудној Глава, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-17/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење да је потребна процена утицаја на животну средину пројекта изградње објекта радио базне станице ''BR19/BRU19-Мироч'' – постављање  3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 4191/1 КО Голубиње у Голубињу, општина Мајданпек, по захтеву који је поднео носилац пројекта Телеком Србија“ АД Београд, ул.Таковска бр.2 , заведено под бројем 501-18/2015-03.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 28 август 2015 08:05 Написао Администратор петак, 28 август 2015 07:48


К О Н К У Р С 
за доделу средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2015. годину

 

 

1.    НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Расписује се Конкурс за реализацију Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2015.годину (у даљем тексту: Програм) у циљу развоја пољопривреде и руралног развоја за следеће мере подршке за спровођење пољопривредне политике:

Мера 101 ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

 

СЕКТОР МЛЕКО 

-         Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета       

 

СЕКТОР МЕСО

-         Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса      

 

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО      

-         Набавка нових пчелињих друштава        

-         Набавка опреме за пчеларство   

 

 

2.    НАЧИН РАСПОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

Расподела средстава по Програму врши се на основу Конкурса који ће бити отворен у периоду од 01.09.2015.године до 30.09.2015.године.

У току Конкурса може се поднети само један захтев за напред наведену меру.

Право подношења захтева имају физичка лица (укључујући предузетнике) регистрована у Регистру пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју  („Службени гласник РС”, бр. 41/09 и 10/13 - др. закон) која испуњавају опште и специфичне критеријуме.

 

Општи критеријуми:

-        корисник  са пребивалиштем на територији Општине Мајданпек;

-     да је уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације , као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, број 17/13)

-        за инвестицију за коју подноси захтев, не сме користити подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;

-         нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према јединици локалне самоуправе, по основу раније остварених подстицаја, субвенција;

-         корисник мора да је измирио доспеле јавне дажбине;

-         наменски користи и не отуђи нити да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од пет година од дана набавке;

-         уколико је корисник правно лице или предузетник, мора бити у активном статусу и уписан у регистар привредних субјеката

 

Специфични критеријуми

СЕКТОР

МЛЕКО

Набавка квалитетних приплодних јуница млечних раса или сименталског говечета

-          

-        поседовање 2 - 5 одрасих крава или јуница преко 14 месеци,

-        минимум 0,5 ха обрадиве површине по грлу,  у власништву или у закупу.

 

СЕКТОР

МЕСО

Набавка квалитетних говеда, оваца, коза и свиња товних раса

-          

-        поседовање 2 - 5 говеда

-        минимум 0,5 ха обрадиве површине по грлу у власништву или у закупу;  

 

-        поседовање 0 - 15 одраслих оваца

-        минимум 0,15 ха обрадиве површине по грлу; у власништву или у закупу

 

-        поседовање најмање 0 - 10 одраслих коза

-        минимум 0,10 ха обрадиве површине по грлу; у власништву или у закупу

 

СЕКТОР ПЧЕЛАРСТВО

Набавка нових пчелињих друштава

-        поседовање  минимум 20 кошница

Набавка опреме за пчеларство

-        поседовање  минимум 20 кошница

 

Право на подстицај може се остварити за

 

Сектор Млеко:

Највише 3 грла стоке Износ средстава по кориснику је до 30%  од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 60.000 динара по грлу стоке.

 

Сектор Месо:

Говеда: Највише 3 грла стоке Износ средстава по кориснику је до 30%  од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 60.000 динара по грлу стоке.

Овце: Највише 10 грла стоке Износ средстава по кориснику је до 30%  од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 6.000 динара по грлу стоке.

Козе: Највише 5 грла стоке Износ средстава по кориснику је до 30%  од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 6.000 динара по грлу стоке.

 

Сектор Пчеларство:

Износ средстава по кориснику је до 50% од укупне набавне вредности без ПДВ-а, а максимално 50.000,00 динара.

 

 

Средстава за реализацију планирана Одлуком о буџету општине Мајданпек за 2015.годину ("Службени лист општине Мајданпек", бр. 30/2014) у оквиру: 

-        Раздела 10, Глава 1 – Развој пољопривреде, Програмска класификација 0101 – ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ /0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи, Функција 421 - Пољопривреда, Позиција 103 Економска класификација 465 Остале текуће дотације и трансфери, у износу од 7.045.000 динара

 

Конкурсна документација и Смернице за апликанте могу се преузети сваког радног дана од 9 до 15 часова у Фондацији за локални економски развој општине Мајданпек (канцеларије у Мајданпеку и Доњем Милановцу) или у електронској форми са званичне интернет презентацији Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs) .

 

Пријем захтева по Конкурсу врши Фондација за локални економски развој општине Мајданпек.

Захтеви се достављају у затвореној коверти са назнаком:


Општина Мајданпек

Светог Саве бб

19250 Мајданпек

 

Конкурс за доделу средстава за 2015.годину (Мера 101)  НЕ ОТВАРАТИ.

 

Захтеви достављени поштом, е-маилом и факсом неће бити разматрани.

 

Крајњи рок за достављање захтева је 30.09.2015.год. до 15 часова.  

 

 Овде можете преузети:

-        Смернице за апликанте

-        Конкурсна документација


 

 

 

   

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 28 август 2015 08:20 Написао Администратор четвртак, 09 јул 2015 11:13

Oбавештава сe јавност, заинтересованa физичка лица (укључујући предузетнике) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, aктивна удружења, задруге и друге асоцијације пољопривредних произвођача и прерађивача уписана у регистар привредних субјеката са седиштем на територији општине Мајданпек, дa je пoчeo приjeм зaхтeвa зa остваривање подстицаја по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2015.годину

Опширније


   

Страна 10 од 23