";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 14 август 2015 13:00 Написао Администратор петак, 14 август 2015 12:43

14.08.2015.


Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Мајданпек а на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( ''Службени гласник РС'' број 64/15),  објављује:
ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 за кп.бр. 3473/33 и део кп.бр. 4288/1 КО Доњи Милановац, за надзиђивање поткровља на административној згради у Доњем Милановцу. Подносиоц захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Општина Мајданпек, Светог Саве бб, Мајданпек.

TEКСT OБAВEШTEЊA

ТЕКСТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 


 

   

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 07 август 2015 17:05 Написао Администратор петак, 07 август 2015 16:55

07.08.2015.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице ''BR20/BRU20C258-Бољетинско брдо''постављање  3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 1180 КО Бољетин у Бољетину, место звано Гребен, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-15/2015-03 дана 05.07.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 
 

07.08.2015.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице ''Казан UMTS-ZAQ02''постављање  3 нове панел антене са пратећом опремом на постојећем стубу на катастарској парцели број 23 КО Голубиње у Голубињу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-16/2015-03 дана 05.07.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


 
 

07.08.2015.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице ''BR12/BRU12-Рудна Глава''постављање  2 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 6207 КО Рудна Глава у Рудној Глава, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-15/2015-03 дана 05.07.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА 

07.08.2015.год.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта „Телеком Србија“ АД Београд, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње објекта радио базне станице ''BR19/BRU19-Мироч''постављање  3 нове панел антене на постојећем стубу на катастарској парцели број 4191/1 КО Голубиње у Голубињу, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-18/2015-03 дана 05.07.2015.године.

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА


   

Јавно надметање

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 28 јул 2015 18:16 Написао Администратор четвртак, 23 јул 2015 10:44

27.07.2015.
 
Општинско веће општине Мајданпек, расписује
 
Ј А В Н И   О Г Л А С
за давање у закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта

 
Предмет Огласа је давање у закуп јавног неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, ради постављања привремених објеката- киоска за обављање трговачких, занатско услужних или других  делатности у складу са Планом размештаја привремених објеката на јавним површинама у  Мајданпеку ( ''Службени лист општине Мајданпек'' бр. 22/14 и 8/15).

Рок за подношење пријава је 26.08.2015.године до 15 часова.

Овде можете преузети   

ЛАПЗ 2015

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 28 јул 2015 18:14 Написао Администратор четвртак, 23 јул 2015 06:43

                                             23.07.2015.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Oбавештава сe јавност, заинтересовани приврeдни субjeкти, устaнoвe, oргaнизaциje и удружeњa да је Општина Мајданпек у сарадњи са Националном службом запошљавања расписала јавне позиве за реализацију програма из Локалног акционог плана запошљавања општине Мајданпек за 2015.годину.

Позиви се односе на:

  • организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и незапослене особе са инвалидитетом у 2015.години
  • програм стручне праксе у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2015.години
  • програм стручне праксе у циљу стицања посебних практичних знања и вештина у 2015.години

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова је отворен до 10.08.2015.године.

Јавни позиви за реализацију програма стручне праксе су отворени од дана објављивања на сајту Општине Мајданпек и на огласној табли Националне службе запошљавања у Мајданпеку (Филијала Бор, испостава Мајданпек) до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Све информације о програмима могу се добити у Националној служби за запошљавање-Филијала Бор-Испостава Мајданпек, на телефоне: 030/582-953 и 030/453-126.

Овде можете преузети:

Јавни радови 2015

Стручна пракса 2015 – стицање услова за полагање стручног испита

Стручна пракса 2015 – стицање практичних знања и вештина

Обрасци пријава могу се добити и у Националној служби за запошљавање, Филијала Бор-Испостава Мајданпек у Мајданпеку (Шашка 5).

 


   

Страна 10 од 21