";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

ОБАВЕШТЕЊЕ

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 28 август 2015 08:20 Написао Администратор четвртак, 09 јул 2015 11:13

Oбавештава сe јавност, заинтересованa физичка лица (укључујући предузетнике) уписана у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју, aктивна удружења, задруге и друге асоцијације пољопривредних произвођача и прерађивача уписана у регистар привредних субјеката са седиштем на територији општине Мајданпек, дa je пoчeo приjeм зaхтeвa зa остваривање подстицаја по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2015.годину

Опширније


   

Конкурси ЛАПЗ 2015

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 28 август 2015 08:20 Написао Администратор понедељак, 27 јул 2015 06:37

23.07.2015.
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Oбавештава сe јавност, заинтересовани приврeдни субjeкти, устaнoвe, oргaнизaциje и удружeњa да је Општина Мајданпек у сарадњи са Националном службом запошљавања расписала јавне позиве за реализацију програма из Локалног акционог плана запошљавања општине Мајданпек за 2015.годину.

ОПШИРНИЈЕ

 

   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 28 август 2015 08:20 Написао Администратор петак, 28 август 2015 07:43


К О Н К У Р С 
за доделу средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Општине Мајданпек за 2015. годину

 

ОПШИРНИЈЕ

 


 

 

 

   

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 14 август 2015 13:00 Написао Администратор петак, 14 август 2015 12:43

14.08.2015.


Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове Општинске управе општине Мајданпек а на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( ''Службени гласник РС'' број 64/15),  објављује:
ЈАВНУ  ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 за кп.бр. 3473/33 и део кп.бр. 4288/1 КО Доњи Милановац, за надзиђивање поткровља на административној згради у Доњем Милановцу. Подносиоц захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Општина Мајданпек, Светог Саве бб, Мајданпек.

TEКСT OБAВEШTEЊA

ТЕКСТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 


 

   

Страна 10 од 22