";} /*B6D1B1EE*/ ?>

Обавештења, огласи и јавни позиви

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано среда, 23 јул 2014 10:43 Написао Администратор среда, 23 јул 2014 10:35

Позивају се грађани са пребивалиштем на територији општине Mајданпек да могу извршити увид у бирачки списак – део за подручје јединице локалне самоуправе Мајданпек и поднесу захтев за упис у бирачки списак, брисање из бирачког списка, измену, допуну или исправку података у бирачком списку. Такође, се  позивају и  сва лица која стичу пунолетство на дан 07.09.2014.године да се пријаве Општинској управи општине Мајданпек ради провере уписа у бирачки списак.

Увид у бирачки списак и подношење захтева за упис, брисање, измену, допуну или исправку у бирачком списку може се вршити сваког радног дана од 7.00 – 15.00 сати у згради Скупштине општине Мајданпек, - приземље,  канцеларија број 1. до 22.августа 2014.године до 24 часа,  када ће бирачки списак бити закључен.

Целокупан текст огласа можете преузети овде

 


 

   

Обавештење Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано уторак, 22 јул 2014 12:40 Написао Администратор уторак, 22 јул 2014 12:37

  22.07.2014.

Oбавештава сe јавност, заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта Поповић Милош  из Мајданпека, поднео Општинској управи Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове, Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја  на животну средину изградње  објекта за технички преглед путничких и лаких теретних возила на катастарској парцели број 879/15 КО Мајданпек у Мајданпеку, ул.Јосипа Панчића, на територији општине Мајданпек, заведено под бројем 501-9/2014-03 дана 15.07.2014.године. 

ТЕКСТ ОБАВЕШТЕЊА 


 

   

ПГР Доњи Милановац - ЈАВНИ УВИД

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Написао Администратор петак, 18 јул 2014 09:25

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), чл. 60.-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ  

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Нацрт Плана генералне регулације насеља Доњи Милановац, општина Мајданпек (у даљем тексту: Нацрт плана генералне регулације) и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана генералне регулације насеља Доњи Милановац на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), обухвата подручје  насеља Доњи Милановац са засеоцима и викенд насељима, катастарска општина Доњи Милановац .

 

1. Јавни увид у у Нацрт плана генералне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја одржаће се у трајању од 30 дана, од 18.јула до  18. августа 2014. године.

У складу са чл. 60-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину, Нацрт плана генералне регулације и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 9,00 до 14,00 часова у згради скупштине општине Мајданпек. Јавна презентација Нацрта плана генералне  регулације и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана дана 31. јула 2014. године са почетком у 11,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, у улици Светог Саве бб.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана генералне регулације  и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми општинској управи Мајданпек, 19250 Мајданпек, Светог Саве бб, у току трајања јавног увида, закључно са 18.августом 2014. године.

2. Јавна седница комисије за јавни увид на којој ће бити разматране достављене примедбе током јавног увида биће одржана по завршетку јавног увида, дана 26. августа 2014. године, са почетком у 12,00 часова у просторијама Општине Мајданпек, ул.Светог саве бб, Мајданпек.

Јавној седници ће присуствовати представници обрађивача Југословенски институт за урбанизам и становање ''ЈУГИНУС '' доо, Београд и представници општине Мајданпек. Јавној седници могу да присуствују физичка лица и представници правних лица који су поднели примедбе у писаном облику у току трајања јавног увида, и могу усмено да образложе поднете примедбе. О свакој поднетој примедби обрађивач плана и стратешке процене јавно износи свој став.

 

 

 

Овде можете преузети:

 

 

 

   

ПГР Доњи Милановац - ЈАВНИ УВИД

Пажња, отвара у новом прозору. ПДФШтампаЕл. пошта

Последње ажурирано петак, 18 јул 2014 09:38 Написао Администратор петак, 18 јул 2014 09:22

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА, ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

 

У складу са чланом 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС , 24/11 , 121/12,42/13-УС, 50/13-УС и 98/13-УС), чл. 60.-73. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Службени гласник РС'', бр. 31/10, 69/10 и 16/11) и чл. 5. и 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/04 и 88/10)

 

О г л а ш а в а

Ј А В Н И   У В И Д

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ  

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ДОЊИ МИЛАНОВАЦ

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

Опширније 


 

   

Страна 10 од 19