sort proizvodi
news

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ  МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА

Autor:

 

  Датум оглашавања:                                        26. јануар 2022. године

  Датум истека рока за пријаву кандидата:    10. фебруар 2022. године

 

 

На основу чл. 4., 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“,бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон) члана 12. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/16), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 под бројем: 112-7921/2021 од 27.08..2021. године и Mишљења Министарства финансија број 112-01-00364/2021-03 од 28.августа 2021. године, Општинска управа општине Мајданпек оглашава

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКИХ  РАДНИХ  МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА

 

 

  Орган у коме се радно место попуњава:  Општинска управа општине Мајданпек,

                                                                            Светог Саве бб, 19250 Мајданпек;

 

 1. Радно место које се попуњава: Стручно оперативни послови планирања и уређења простора у Одељењу за урбанизам грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, у звању „млађи саветник“.     

Број извршилаца : 1

       Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

       Опис посла: Обавља послове праћења, примене и потребе за доношење и ревизију просторних и урбанистичких планова, као и планова са посебном наменом, урбанистичких планова са детаљном разрадом, као и праћење примене одређених аката за спровођење наведених планова који се односе на планирање, уређење и коришћење простора; припрема документацију за израду планова и нацрта појединих аката за одређене урбанистичке услове, припрема  нацрте аката из ове области (информације о локацији, услове за формирање парцела, извештаје о катастарским парцелама за утврђивање земљишта за редовну употребу објеката), припрема локацијске услове, врши контролу усклађености података наведених у изводу из пројекта са издатим локацијским условима у поступку обједињене процедуре, обрађује захтеве за издавање грађевинских дозвола и проверава испуњеност формалних услова за поступање по захтевима; учествује у изради решења о употребној дозволи; води регистар инвеститора; учествује у изради решења о изградњи објеката за које се не издаје грађевинска дозвола; врши контролу усаглашености изграђених темеља и о томе издаје писмену потврду; учествује у изради решења о озакоњењу објеката; решења о образовању комисије за технички преглед објеката; стара се о спровођењу решења о уклањању објеката, односно његовог дела; извршава  решења грађевинске инспекције о рушењу; сачињава записник о уклањању објекта, односно његовог дела и обавља друге послове које му одреди Шеф одељења и начелник Општинске управе.

        Компетентност: Стечено високо образовање из научне области грађевинског инжењерства или архитектуре, односно интердисциплинарних, мултидисциплинарних, трансдисциплинарних студијских програма (област: просторно планирање, архитектура) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, завршен приправнички стаж или најмање пет година проведених у радном односу у органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава: 

а) Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17 – др. закон), Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС и 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –др.закон, и  9/20) и Закон о озакоњењу објеката (''Службени гласник РС'', број 96/15, 83/18 и 81/20) -  писмена провера познавања прописа из ове области,

б) вештине комуникације – усмена провера

в)  познавање рада на рачунару – практична провера радом на рачунару

 

 1. Радно место које се попуњава:  Послови пружања бесплатне правне помоћи и послови саветника за заштиту права пацијената и родне равноправности у Одељењу за правне и опште послове, у звању „саветник“

Број извршилаца : 1

Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време

Опис посла: Прима представке и притужбе грађана и одговара на представке, притужбе и примедбе грађана на рад Општинске управе и других органа општине, пружа правну помоћ грађанима давањем упутстава и правних савета, саставља поднеске и предузима друге радње ради покретања поступка пред надлежним државним и другим органима у циљу остваривања и заштите права грађана, обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима пацијената; утврђује чињенице у вези са поднетим приговором и основаност приговора, решава по приговору пацијената, пружа информације и савете у вези са правима пацијената, прати прописе који регулишу област здравствене заштите; учествује у изради и реализацији акционих и стратешких планова из области примарне здравствене заштите, сарађује са Саветом за здравље; прати прописе из области родне равноправности, пружа стручно-техничку помоћ и координира радом тела Скупштине општине и Општинског већа; учествује у припреми и изради пројеката, програма, планова и других докумената;  обавља статистичко-евиденционе и друге послове из домена родне равноправности; обавља послове из делокруга рада службе који  се односе на нормативну регулативу, локалне и друге изборе, обавља и друге послове које му одреди Шеф одељења и начелник Општинске управе.

Компетентност: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање три године радног искуства у струци и познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место које се попуњава: 

а) Закон о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18), Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС”, бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 113/17 – др. закон), Закон о бесплатној правној помоћи (“Сл. гласник РС”, бр. 87/18), Закон о правима пацијенета (“Сл. гласник РС”, бр. 45/13 и 25/19) и Закон о родној равноправности (“Сл. гласник РС”, бр. 52/21) - писмена провера познавања прописа из ове области,

б) вештине комуникације – усмена провера

в)  познавање рада на рачунару – практична провера радом на рачунару

3.  Општи услови за заснивање радног односа за све кандидате:

     У радни однос за попуњавање извршилачких радних места може се примити лице под следећим условима:

 • да је пунолетан држављанин Републике Србије;
 • да има прописано образовање;
 • да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места;
 • да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;
 • да раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

4.   Уз пријаву на Конкурс , неопходно је да кандидат поднесе:

 1. уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 2. извод из матичне књиге рођених;
 3. доказ о одговарајућој стручној спреми;
 4. исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
 5. уверење о положеном државном стручном испиту (лица са положеним правосудним испитом, уместо уверења о положеном државном стучном испиту, достављају уверења о положеном правосудном испиту; лица која немају положен државни стручни испит могу се примити на рад под условом да положе државни стручни испит у року од шест месеци од дана пријема у радни однос;
 6. да учесник конкурса није правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци (извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе издат након објављивања конкурса);
 7. за учеснике конкурса који су били у радном односу  у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, поред наведених доказа, потребно је доставити доказ да им раније није престао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Пробни рад је обавезан за сва лица која нису заснивала радни однос у органу
аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе, или државном органу. Пробни рад траје шест месеци.

Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

 

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18), између осталог, прописано је да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз наведене доказе, приложи Изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

         Изјава се може преузети на интернет презентацији Општинске управе Општине Мајданпек на страници „Јавни конкурси и позиви“.

5.    Рок за подношење пријаве на конкурс и садржина пријаве:

Оглас о јавном конкурсу објављује се на интернет презентацији: www.majdanpek.rs/konkursi, а Обавештење о јавном конкурсу у дневним новинама „Вечерње новости”.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана када је конкурс објављен на интернет презентацији Општинске управе општине Мајданпек, а Обавештење о јавном конкурсу објављено у дневним новинама „Вечерње новости”.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно потписана.

6.  Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:

Конкрусној комисији са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места службеника“, Општинска управа Мајданпек, Одељење за правне и опште послове, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек.

Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Драгана Живановић и Андреа Николић, телефон: 030/581-140, радним данима од 09:00 до 12:00 часова.

7.  Место, дан и време када ће се обавити провера стручне оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку наведених у тексту јавног конкурса, биће спроведена у просторијама Општинске управе општине Мајданпек, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на контакт - бројеве телефона који наведу у својим пријавама.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве кандидата и пријаве уз које кандидати нису приложили све потребне доказе у оригиналу или фотокопији овереној од надлежног органа, Конкурсна комисија одбациће закључком.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

 


ОБРАСЦИ

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %