sort proizvodi
news

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за расплет далековода 110 kV код трафо-станице „Мајданпек 2“ и увођење далековода 110 kV бр.150 (ТС „Бор 1“ – ТС „Мајданпек 2“

Autor:

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДAНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство,

стамбено - комуналне и инспекцијске послове

 

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за расплет далековода 110 kV код трафо-станице „Мајданпек 2“ и увођење далековода 110 kV бр.150 (ТС „Бор 1“ – ТС „Мајданпек 2“

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (канцеларија број 20) од 20.03.2023.године до 27.03.2023.године, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ЕЛЕКТРОИСТОК - Пројектни биро” д.о.о. Београд, Ровињска 14, 11000 Београд.

Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднелo је АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Кнеза Милоша 11, Београд.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Лидија Бинђеско, дипл.правник., шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Савеб.б. (канцеларија број 20).

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и на интернет презентацији Општине Мајданпек https://majdanpek.rs/ .

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 27.03.2023.године.


Urbanisticki_projekat.zip

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %