sort proizvodi

Актуелно

ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији општине Мајданпек        ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде на територији општине Мајданпек        ЗАХТЕВ ЈКП "ДОЊИ МИЛАНОВАЦ" ДОЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОЖЕНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ        О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA        Ј А В Н И П О З И В за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на подручју општине Mајданпек        ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА УСКРШЊЕ И ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ 2021. ГОДИНЕ        Услуга „еВртић“ објављена је на Порталу E-uprave        С А О П Ш Т Е Њ Е Кризног штаба за заштиту здравља становништва од заразне болести Covid-19        ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК       

Најновије вести

by

ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији општине Мајданпек

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

by

ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде на територији општине Мајданпек

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

by

ЗАХТЕВ ЈКП

ЗАХТЕВ ЈКП "ДОЊИ МИЛАНОВАЦ" ДОЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОЖЕНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ

by

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Обавештавамо Вас да ће од 03.06., 04.06., 05.06. и 06.06.2021. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ДДД ПРОМЕТ д.о.о. из Београда, Земун, Раде Кончара 63, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Мајданпек. Обзиром да је по временској прогнози планирана велика количина падавина за наведени период и уколико се иста обистини, најављени радови биће одложени за период од 7 дана, односно за 10.06., 11.06., 12.06., и 13.06.2021. године. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова. Планирано је да радови трају 4 дана. Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца „LARVASTOP PIRIPOX 0,5 ZG“.

by

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA

На основу члана  63. Става 2. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава

by

Ј А В Н И  П О З И В за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на подручју општине Mајданпек

Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања избеглица која имају пребивалиште на територији oпштинe Majдaнпeк кроз набавку грађевинског материјала у 2021.гoдини, на основу члана 12. Правилника о раду Комисије и условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања, на територији општине Mајданпек, дана 07.05.2021. године објављује Ј А В Н И   П О З И В за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања на подручју општине Mајданпек Помоћ је бесповратна и одобрава се у грађевинском материјалу неопходном за побољшање основних услова становања избеглица, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Мајданпек, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, и која испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника. Непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, уписана у катастар непокретности; без терета - у скаду са прописаним условима; Јавни позив је отворен од 10.05.2021.године до 31.05.2021.године (до 15,00 сати). Заинтересована лица подносе пријаве на Јавни позив са потребним доказима Комисији. Документација се доставља на писарницу Општинске управе Мајданпек (Услужни центар), Светог Саве бб, лично у затвореној коверти или путем препоручене поште на адресу: Општина Мајданпек Комисија за избор корисника помоћи Светог Саве бб 19250 Мајданпек             Са напоменом: „Јавни позив – грађевински материјал / избеглице- НЕ ОТВАРАТИ“ Информација о прописаним условима, потребној документацији и образац Пријаве могу се могу се добити у Општинскoj управи Мајданпек, телефон 030/510-140, локал 1128, контакт е-маил: pomocnik.ler@majdanpek.rs или прeузeти oвдe: Jaвни пoзив Приjaвни oбрaзaц КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ИЗБЕГЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРЕБИВАЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ OПШТИНE MAJДAНПEК КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА У 2021.ГОДИНИ 

by

ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА УСКРШЊЕ И ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ 2021. ГОДИНЕ

ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА УСКРШЊЕ И ПРВОМАЈСКЕ ПРАЗНИКЕ 2021. ГОДИНЕ

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %