sort proizvodi

Актуелно

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2024. години        Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години        ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години        ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек        ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ        ЈАВНИ ОГЛАС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Мајданпек        ОБАВЕШТЕЊЕ поводом НAЦРTA ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2024. ГОДИНУ        JАВНА РАСПРАВА поводом НAЦРTA ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2024. ГОДИНУ        П Р E Л И М И Н A Р Н A Л И С Т A К А Н Д И Д А Т А ЗА ДOДEЛУ УЧEНИЧКИХ И СТUДEНТСКИХ СТИПEНДИJA У ШКOЛСКOJ 2023/2024 ГOДИНИ        ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу објекта фискултурне сале у оквиру школе ,,Вук Караџић“, на кп. бр. 3473/29 КО Доњи Милановца, улица Стевана Мокрањца у Доњем Милановцу, општина Мајданпек       

Најновије вести

by

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2024. години

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2024. години

by

Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години

Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години

by

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ за доделу средстава за реализацију програма и прojeкaтa удружења који су од јавног интереса за општину Мајданпек у 2024.години

by

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације  за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између  ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и  постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“  на територији општине Мајданпек

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек, на животну средину Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек, на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 29.01.2024. године, закључно са 28.02.2024. године. Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., у канцеларији бр. 20, и у холу на првом спрату, као и на интернет страни Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs). Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 20, од 7 до 15 часова. Особа за контакт је Лидија Бинђеско - шеф одељења. Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., лично на писарници или поштом, закључно са 28.02.2024. године. По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 06.03.2024. године,  у великој сали Општине Мајданпек, са почетком у 11.30 сати. Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида. 

by

ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ

ДЕЖУРСТВО  У  ЈКП ''МАЈДАНПЕК'' МАЈДАНПЕК У време празника ЈКП “МАЈДАНПЕК“ - топлана организује рад у редовним сменама За све информације  и  рекламације телефон  064/8201357, 064/8201358, 064/8840622                                          ДЕЖУРСТВО  У  ЈП ''ВОДОВОД'' МАЈДАНПЕК ОЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 02.02.2024. године дежурство Мунћан Ненад, 01.01.- 02.02.2024. године пасивно дежурство Спасоје Траиловић 064/8873716 06.01.- 07.01.2024..године  дежурство Бучановић Зоран. 06.01.- 07.01.2024.године пасивно дежурство  Раде Спорић 064/8840616. ДЕЖУРНИ НА НОВОМ ГРОБЉУ Николић Десимир 01.01.-02.01.2024.године пасивно дежурство Стојковић Радиша 06.01.-07.01.2024.године пасивно дежурство ОЈ ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА Изношење смећа за време новогодишњих и божићних празника обављаће се дана  02.01.2024. године и 06.01.2024.године.                ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ МАЈДАНПЕК Током новогодишњих и божићних празника дежурство Иван Николић, тел. 064/64 24 270                         ДЕЖУРСТВО ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ МАЈДАНПЕК 01.-02.01.2024. пасивно дежурство: Веселиновић Слободан        електричар – лифтаџија          телефон:  064/64-58-549 Матић Никола                       водоинсталатер                        телефон: 064/64-58-556 Митровић Маша                   техничка служба                      телефон: 064/64-58-555 07.01.2024.године пасивно дежурство: Лазаревић Тома                     лимар                                    телефон: 064/64-58-568 Станојевић Александар        водоинсталатер                      телефон: 064/64-58-548                            ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ За време новогодишњих и божићних празника 2023/2024 године ЈКП „Доњи Милановац“организује дежирства у постројењу за прераду воде и пумпној станици у селу Мосна , као и за одржавање чистоће насеља. Одношење комуналног отпада вршиће се дана 02.01.2024.године.. Број телефона за пријаву кварова на водоводној и канализационој мрежи 030/591 073   ДЕЖУРСТВО У ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ''ЕЛЕКТРОТИМОК'' ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА МАЈДАНПЕК Огранак "Електротимок" Зајечар Погон Мајданпек са Пословницом Доњи Милановац организује дежурства за време новогодишњих и божићних празника.             Дежурни телефон: 030/581-820 ДЕЖУРСТВО  ДОМА  ЗДРАВЉА „ВЕРОЉУБ  ЦАКИЋ“  МАЈДАНПЕК За време празника  Дом здравља „Др Верољуб Цакић“ Мајданпек неће радити 01.01.2024.године и 02.01.2024.године. у  Мајданпеку ће радити служба  хитне медицинске помоћи  телефони   194 и  584-552 у   Доњем Милановацу  дежураће здравствена станица телефони  590 080 ДЕЖУРСТВО  АУТОБУСКА  СТАНИЦЕ  ''БОРТРАВЕЛ“ ДОО  МАЈДАНПЕК За време празника дежурство на аутобуској станици организовано је од 06,00 до 22,00 часова. Све информације могу се добити на телефон  581-270 и 062/ 8000011.                      ДЕЖУРСТВО ЗУ АПОТЕКА „DR MAX“ МАЈДАНПЕК 31.12.2023. године      нерадан дан 01.01.2024. године      нерадан дан 06.01.2024. године      07:00 – 14:00 07.01.2024. године       нерадан дан                              ДЕЖУРСТВО  ЗУ АПОТЕКА“BENU“  МАЈДАНПЕК 31.12.2023. године      нерадан дан 01.01.2024. године      нерадан дан 02.01.2024. године      08.00-15.00 06.01.2024. године      08.00-14.00 07.01.2024. године       нерадан дан ДЕЖУРСТВО ЗУ АПОТЕКА „ŠEKI-TILIA“ МАЈДАНПЕК Апотека „Šeki-Tilia“ 28. марта, Мајданпек 01.01.2024. године     нерадан дан 02.01.2024. године      08:00 – 15:00 07.01.2022. године       нерадан дан ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ​​​​​​​

by

ЈАВНИ ОГЛАС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Мајданпек

ЈАВНИ ОГЛАС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Мајданпек

by

ОБАВЕШТЕЊЕ поводом НAЦРTA ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

Обавештавају се грађани, правна и физичка лица као и стручна јавност да ће на јавној расправи поводом Нацрта Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2024.годину која ће се одржати 12. децембра 2023. године (уторак) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 8.00 часова, бити представљен Нацрт Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама за 2024.годину.

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %