sort proizvodi

Актуелно

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу објекта фискултурне сале у оквиру школе ,,Вук Караџић“, на кп. бр. 3473/29 КО Доњи Милановца, улица Стевана Мокрањца у Доњем Милановцу, општина Мајданпек        ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Мајданпек за 2023. Годину        ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек        Зaхтeв JП“Вoдoвoд“ Majдaнпeк зa увођење нове категорије корисника        ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина Мајданпек (катастарске парцеле 2079/1, 3473/1, део 3380/1 и део 3045/1 КО Доњи Милановац)        ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек        К О Н К У Р С за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2023/2024 години        JАВНА РАСПРАВА поводом НAЦРTA OДЛУКE О СТОПИ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА КОЈУ СЕ УМАЊУЈЕ ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ, ОСИМ ЗЕМЉИШТА, КОЈА ЧИНИ ОСНОВИЦУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ MАЈДАНПЕК        ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек, на животну средину       

Најновије вести

by

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу објекта фискултурне сале у оквиру школе ,,Вук Караџић“, на кп. бр. 3473/29 КО Доњи Милановца, улица Стевана Мокрањца у Доњем Милановцу, општина Мајданпек

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА МАЈДAНПЕК ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу објекта фискултурне сале у оквиру школе ,,Вук Караџић“, на кп. бр. 3473/29 КО Доњи Милановца, улица Стевана Мокрањца у Доњем Милановцу, општина Мајданпек ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (канцеларија број 20) од 23.11.2023. године до 30.11.2023. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „Архитекта 7” д.о.о. Београд, Смиљанићева бр. 4, 11111 Београд 17. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Лидија Бинђеско, дипл.правник., шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Саве бб. Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и на интернет презентацији Општине Мајданпек https://majdanpek.rs/ . Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 30.11.2023.године.

by

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Мајданпек за 2023. Годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Мајданпек за 2023. Годину

by

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек

by

Зaхтeв JП“Вoдoвoд“ Majдaнпeк зa увођење нове категорије корисника

У складу са чланом 28. став 4. Закона о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС“ брoj 88/2011, 104/2016 и 95/2018), јединица локалне самоуправе, општина Majдaнпeк, објављује Захтев за дaвaњe сaглaснoсти нa увођење нове категорије корисника комуналне услуге  снабдевања водом за пиће (нaш брoj III 380-3/2023 oд 08.11.2023.гoдинe) који је упутио ЈП “Вoдoвoд“ Majдaнпeк Општинском већу oпштинe Majдaнпeк на одлучивање. Захтев се објављује у законском року, пре одлучивања и доношења одлуке по истом. Зaхтeв зa aнaлизoм и кaлкулaциjoм мoжeтe прeузeти oвдe

by

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УВИД У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Република Србија ОПШТИНА МАЈДАНПЕК ОПШТИНСКА УПРАВА IV Број: 208-1/2023-04 Датум: 01.11.2023.год. М А Ј Д А Н П Е К На основу члана 14. став 1. и члана15. и члана 21.  Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", бр. 104/09 и 99/11), тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку  списку ("Службени гласник РС", бр. 15/12, 88/18, 67/20 и 40/21), Одлуке о расписивању избора за народне посланике (''Службени гласник РС“, број 95/23)              Општинска управа општине Мајданпек ИЗЛАЖЕ НА УВИД ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК Део Јединственог бирачког списка за територију општине Мајданпек изложен је у седишту Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве бб, први спрат, канцеларија број 22. Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак  и да ли су уписани подаци тачни. Захтеви за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Мајданпек могу поднети Oпштинској управи у времену од 07,00 – 15,00 часова, најкасније до закључења бирачког списка 1.децембра 2023.године у 24,00 часа а од  закључења бирачког списка па све до 72 часа пре одржавања избора, захтев за промене у делу  Јединственог бирачког списка подноси се непосредно Министарству државне управе и локалне самоуправе или преко Општинске управе. Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтев се прилажу овлашћење и потребни докази. Грађани могу од расписивања избора за народне посланике Народне скупштине а најкасније пет дана пре закључења бирачког списка 25.новембра 2023.године у 24, часа   поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Мајданпек (изабрано место гласања). У истом року, бирачи који имају боравиште у иностранству могу да преко дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије  поднесу захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима за народне посланике гласати у иностранству. У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности. Увид у јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе  https://upit.birackispisak.gov.rs , уношењем података о јединственом матичном броју грађана и регистарском броју личне карте, односно броју пасоша, такође увид у податке који се воде о бирачу може се извршити и преко Портала еУправа (услуга еЗахтев за упис, измену података у Јединственом бирачком списку). Потребно је да је грађанин регистровани корисник  Портала еУправа. Пријава на портал еУправа могућа је путем мобилне апикације ConsentlD или квалификованим електронским сертификатом. За сва ближа обавештења грађани се могу информисати у Општинској управи општине Мајданпек лично или путем телефона број 030/582-592. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ,                                                                                                  Васиљевић Љиљана Јавни позив за увид у део јединственог бирачког списка за поручје општине Мајданпек Увид у јединствени бирачки списак (Министарствo државне управе и локалне самоуправе) Подношње Захтевa за упис/промену података у Јединственом бирачком списку (еУправа)

by

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина Мајданпек (катастарске парцеле 2079/1, 3473/1, део 3380/1 и део 3045/1 КО Доњи Милановац)

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА МАЈДAНПЕК ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/2023) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и  Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина Мајданпек (катастарске парцеле 2079/1, 3473/1, део 3380/1 и део 3045/1 КО Доњи Милановац) ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (канцеларија број 20) од 03.11.2023.године до 10.11.2023.године, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП д.о.о. Захумска 34, Београд. Одговорни урбаниста Ана Ивановић, дипл.инж.арх. лиценца број 200 1221 10. Инвеститор Урбанистичког пројекта је Општина Мајданпeк, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек.. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Лидија Бинђеско, дипл.правник., шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Савеб.б. (канцеларија број 20). Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и на интернет презентацији Општине Мајданпек https://majdanpek.rs/ . Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 10.11.2023.године. UP_DonjiMilanovac-plaza.zip

by

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће директних корисника (привредних субјеката) у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %