sort proizvodi

Актуелно

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПОПИСА ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023        РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА МРЕЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НА ПОТЕСУ ХЕ ЂЕРДАП 1, ТЕ „ДРМНО”, ПРОИЗВОДНИ РУДАРСКИ СИСТЕМИ У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ        O Б А В Е Ш Т Е Њ Е        ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ        ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ        ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА,ПОХВАЛА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 12.СЕПТЕМБРА, ДАНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        Излагање на рани јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек        ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ        ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 - ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ        Одлукa о укидању ванредне ситуације на територији општине Мајданпек       

Најновије вести

by

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОЧЕТКУ ПОПИСА ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023

Обавештавају се грађани општине Мајданпек да ће у периоду од 1.октобра до 15. децембра пописивачи Републичког завода за статистику на основу Адресара пољопривредних газдинстава методом интервјуа на терену прикупљати податке за Попис пољопривреде 2023. Учешће у Попису је обавезно, а посебна пажња, у свим фазама реализације Пописа,  посветиће се заштити података. Од 28. септембра до 15. децембра, позивом броја телефона Инфо-центра 0800444005, свакога дана од 8 до 20 часова,  грађани могу добити све информације и одговоре на питања која се односе на Попис пољопривреде 2023. Позиви ка Инфо-центру су бесплатни и доступни са територије целе Србије, из фиксне мреже Телекома Србије и мобилних мрежа. ПОПИСНА КОМИСИЈА

by

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА МРЕЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НА ПОТЕСУ ХЕ ЂЕРДАП 1, ТЕ „ДРМНО”, ПРОИЗВОДНИ РУДАРСКИ СИСТЕМИ У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА МРЕЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НА ПОТЕСУ ХЕ ЂЕРДАП 1, ТЕ „ДРМНО”, ПРОИЗВОДНИ РУДАРСКИ СИСТЕМИ У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 71/23. РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 18. СЕПТЕМБРА ДО 02. ОКТОБРА 2023. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама градске управе градова Бор, Зајечар и Пожаревaц, и скупштина општина Кладово, Кучево, Мајданпек, Мало Црниће и Неготин.    Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а,, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 02. октобром 2023. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

by

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се грађани општине Мајданпек да рок за подношење захтева за привремено прикључење нелегално изграђених објеката на комуналну инфраструктуру почиње 15. септембра 2023. године и траје до 15. октобра 2023. године. Захтев се подноси Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове Општинске управе општине Мајданпек, преко писарнице или путем поште на адресу: Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове Општинске управе општине Мајданпек, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек. Власник нелгално изграђеног објекта може поднети захтев за привремено прикључење на све инфраструктурне мреже или на појединачну инфраструктурну мрежу. За власнике станова захтев за привремено прикључење подноси стамбена заједница. Поред тога, достављају се и захтеви власника станова, са доказима прописаним уредбом, за сваки појединачни стан. Уз захтев за привремено прикључење доставља се очитана лична карта, односно копија личне карте која не садржи микроконтролер (чип) власника и чланова његовог породичног домаћинства и геодетски снимак објекта за који се тражи привремено прикључење. Поред података и геодетског снимка објекта, власник доставља и један од следећих доказа: 1) уговор о куповини или изградњи стана, односно породичне стамбене зграде; 2) уговор о куповини објекта у изградњи; 3) уговор о суинвестирању изградње објекта; 4) уговор о заједничкој изградњи; 5) уговор о поклону; 6) уговор са стамбеном заједницом о претварању заједничких просторија у стан или надзиђивању; 7) правноснажно решење о наслеђивању; 8) уговор о дугорочном стамбеном кредиту за куповину непокретности или непокретности у изградњи; 9) правноснажну судску пресуду; 10) другу исправу или одлуку надлежног органа којом се доказује право својине на непокретности. За детаљне информације o начину подношења захтева, поступку утврђивања испуњености правних услова за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката можете се обратити Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове Општинске управе општине Мајданпек на бројеве телефона : 030/581-140 лок. 35 030/581-140 лок. 60

by

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023  КОНАЧНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

Републички завод за статистику објављује Коначну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку, са адресом, датумом и временом почетка обуке. Коначна листа је формирана након спроведене процедуре приговора кандидата за пописиваче на прелиминарну листу, због чега су настале разлике у односу на прелиминарну листу.

by

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ОБУКУ

Републички завод за статистику објављује Прелиминарну листу кандидата за пописиваче који се позивају на обуку. Прелиминарну листу можете погледати - ovde. Право на улагање приговора на Прелиминарну листу имају сви кандидати који су учествовали у изборном поступку. Рок за улагање приговора је 02. септембар 2023. године до 16.00 часова. Приговор се може поднети искључиво путем електронске поште на имејл-адресу Пописне комисије за општину/град у којој је кандидат конкурисао. Имејл-адресе Пописних комисија можете видети – ovde. У разматрање ће бити узети искључиво образложени приговори, са основним подацима о подносиоцу (име и презиме, редни број пријаве, назив општине/града где је поднета пријава на Јавни позив за ангажовање пописивача). Приговори ће бити размотрени најкасније до 03. септембра 2023. године до 16.00 часова. Кандитати који уложе приговор одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили приговор. Кандидати који нису задовољни одговором Пописне комисије на приговор могу уложити жалбу Републичком заводу за статистику, најкасније до 04. септембра 2023. године до 16.00 часова, искључиво путем електронске поште на адресу pravnapopis@stat.gov.rs. У разматрање од стране Републичког завода за статистику биће узете искључиво образложене жалбе, са основним подацима о подносиоцу жалбе (име и презиме, редни број пријаве, општина за коју се кандидат пријавио), уз коју буду достављени следећи документи: приговор поднет надлежној Пописној комисији; одговор Пописне комисије на приговор. Жалбе ће бити размотрене најкасније до 06. септембра 2023. године до 16.00 часова. Кандидати који уложе жалбу одговор ће добити путем електронске поште, на адресу са које су уложили жалбу. Коначна листа кандидата који се позивају на обуку биће објављена 07. септембра 2023. године у 8.00 часова.

by

ПОЗИВ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА,ПОХВАЛА И ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ПОВОДОМ 12.СЕПТЕМБРА, ДАНА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Комисија за кадровска питања, одликовања и друга јавна признања Скупштине општине Мајданпек позива правна и физичка лица (колективи и појединци) да најкасније до 05.09.2023.године доставе Комисији писмене и образложене предлоге за доделу награда, похвала и јавних признања поводом 12.септембра, Дана општине Мајданпек.

by

Излагање на рани јавни увид ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), оглашава

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %