sort proizvodi

Актуелно

O Б A В E Ш T E Њ E O ПРOДУЖEЊУ РOКA ЗA ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        Ј А В Н И П О З И В послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021.години        ПOЗИВ ЗA JAВНИ УВИД У ПРEДЛOГ ПЛAНA УПРAВЉAЊA СПOMEНИКOM ПРИРOДE „ПРEРAСT – ШУПЉA СTEНA“ ЗA ПEРИOД 2021-2030. ГOДИНE        Ј А В Н И П О З И В за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек        О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији општине Мајданпек        ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде на територији општине Мајданпек        ЗАХТЕВ ЈКП "ДОЊИ МИЛАНОВАЦ" ДОЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОЖЕНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ        О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК        ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA       

Најновије вести

by

O Б A В E Ш T E Њ E O ПРOДУЖEЊУ РOКA ЗA ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Општина Мајданпек обавештава заинтересоване привредне субјекте који испуњавају услове дефинисане Правилником о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек ("Службени лист општине Мајданпек", број 30/21) за директне кориснике средстава за реализацију мера енергетске санације, да ће Jaвни  позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек који је објављен 16.07.2021.године у „Службеном листу општине Мајданпек“, на званичној интернет презентацији Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs), средствима јавног информисања, огласној табли Општинске управе општине Мајданпек БИТИ ПРОДУЖЕН ДО 06.08 2021.године. Комисија за реализацију мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек у 2021. Години

by

Ј А В Н И П О З И В послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021.години

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписују Ј А В Н И П О З И В послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021.години

by

ПOЗИВ ЗA JAВНИ УВИД У ПРEДЛOГ ПЛAНA УПРAВЉAЊA СПOMEНИКOM ПРИРOДE „ПРEРAСT – ШУПЉA СTEНA“ ЗA ПEРИOД 2021-2030. ГOДИНE

Tуристичкa oргaнизaциja oпштинe Majдaнпeк, упрaвљaч Спoмeникa прирoдe „Прeрaст – Шупљa Стeнa“, сaглaснo члaну 54. Зaкoнa o зaштити прирoдe („Сл.глaсник РС“, брoj 36/09, 88/10, 91/10-испрaвкa, 14/16 и 95-18-др.зaкoн), у циљу oбeзбeђeњa учeшћa jaвнoсти, стaвљa нa jaвни увид Прeдлoг плaнa упрaвљaњa Спoмeникoм прирoдe „Прeрaст – Шупљa Стeнa“ зa пeриoд 2021-2030.гoдинe. Jaвни увид трaje 30 (тридeсeт) дaнa пoчeв oд 19.07.2021.гoдинe. Tуристичкa oргaнизaциja oпштинe Majдaнпeк пoзивa jaвнoст дa изврши увид у Прeдлoг плaнa упрaвљaњa Спoмeникoм прирoдe „Прeрaст – Шупљa Стeнa“ зa пeриoд 2021-2030.гoдинe и дoстaви примeдбe у писaнoм oблику, нa aдрeсу TOOM, Крaљa Пeтрa I бб, 19220 Дoњи Mилaнoвaц. Oвдe мoжeтe прeузeти Прeдлoг плaнa упрaвљaњa Спoмeникoм прирoдe „Прeрaст – Шупљa Стeнa“ зa пeриoд 2021-2030.гoдинe

by

Ј А В Н И П О З И В за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

Ј А В Н И П О З И В за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

by

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Обавештавамо Вас да ће од 08.07., 09.07., 10.07., 11.07. и 12.07.2021. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ДДД ПРОМЕТ д.о.о. из Београда, Земун, Раде Кончара 63, почети третман сузбијања ларви комараца на територији општине Мајданпек. Радови ће се изводити у периоду од 09 до 18 часова. Планирано је да радови трају 5 дана. Третман ће се вршити препаратом за сузбијање ларви комараца „LARVASTOP PIRIPOX 0,5 ZG“.

by

ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације подручја ветроелектране “ВЕ Црни врх” на територији општине Мајданпек

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

by

ЈАВНИ УВИД У нацрт Планa детаљне регулације за туристичко насеље Ладне воде на територији општине Мајданпек

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21), чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (“Службени гласник РС”, број 135/04 и 88/10)

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK

Anketa

close
logo

 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %