sort proizvodi
news

О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Autor:

 На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник Републике Србије'', број 16/18 и 79/23), Комисија за давање у закуп непокретности у својини општине Мајданпек објављује

 

 

О Г Л А С

О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

 У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

 

 

 1. ОГЛАШАВА СЕ јавно надметање за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Мајданпек који чине две просторије укупне површине 54,08 m² и који се налази на катастарској парцели број 3473/55 КО Доњи Милановац  уписаној у лист непокретности број 1611 КО Доњи Милановац, у објекту бивше Земљорадничке задруге „Слога“ у улици Краља Петра I у Доњем Милановцу.

Р.бр. локације

локација

број објеката упидсаних у Лусту непокретности

површина пословног простора m²

почетна цена закупа у  дин/m² (месечно)

почетни износ закупнине у динарима  (5*6)

гарантни износ за правна лица  у динарима (20 % од 7)

гарантни износ за физичка лица  у динарима  (10% од 7)

1

2

3

5

6

7

8

9

1

пословни простор на

КП 3473/55 КО

Доњи Милановац

1

54,08

330,00

17.846,40

3.569,28

1.784,64

 

 1. Информација о комуналној опремљености локација

Локација је комунално опремљена, односно објекат је прикључен на градску инфраструктуру (Електродистрибуција, ПТТ, ЈКП ''Доњи Милановац'' – водовод, канализација, топлификација).

 

 1. Почетни износ закупнине

Почетни износ закупнине износи 17.846,40 динара, односно 330,00 дин/m². У закупнину није урачунат порез на додату вредност, као ни други трошкови које плаћа закупац (текуће одржавање, струја, вода, изношење смећа и друге накнаде).

 

 1. Дужина трајања закупа

Непокретност пословног простора у јавној својини општине Мајданпек даје се у закуп у поступку јавног надметања путем јавног оглашавања на одређено време од 1 година.

 

 1. Гарантни износ за учешће на јавном надметању

Гарантни износ за учешће у јавном надметању утврђен је у висини од 20% од почетног износа закупнине, за правна лица , односно 10% за физичка лица, дат је у табели и тачки I. Огласа.

            Учесницима који нису добили непокретност у закуп, гарантни износ се враћа у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања.

            Учесник који је понудио највећи износ губи право на повраћај гарантног износа ако не закључи уговор у року од 30 дана од дана правоснажности решења о давању у закуп непокретности пословног простора у јавној својини општине Мајданпек.

            Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања, по закључењу уговора о закупу, представља део закупнине, и исти се преноси на одговарајући рачун за уплату јавних прихода.

           

 1. Место и време одржавања јавног надметања

Јавно надметање ће спровести Комисија за давања у закуп непокретности у својини општине Мајданпек, образована Решењем Општинског већа општине Мајданпек број 06-56/4 од 01.11.2023. године, дана 03. априла 2024.године у малој сали општине Мајданпек, ул.Светог Саве бб, са почетком у 11,00 часова.

 1. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава за учешће  на јавном надметању је 15 дана од дана објављивања Огласа у дневном листу, сајту општине Мајданпек, ''Службеном листу општине Мајданпек'' , огласној табли Општинске управе општине Мајданпек и средствима локалног јавног информисања, односно до 02. априла 2024.године, до 15 часова.

 

 1. Остале обавезе закупца

Закупац је у обавези да редовно измирује обавезе комуналних услуга и потрошње електричне енергије, док евентуално опремање локације топлификацијом и ТТ мрежом директно уговори са надлежним предузећима и да сноси трошкове за исте уз претходно прибављену сагласност Општине Мајданпек.

Закупац пословни простор не може да даје у подзакуп, нити на било који други начин располаже пословним простором.

 

 1. Јавно надметање сматра се успелим и у случају достављања једне исправне пријаве за учешће којом се подносилац пријаве региструје и присуствује јавном надметању и проглашава закупцем, ако прихвати почетну висину закупнине.

 Јавно надметање ће се одржати ако истом приступи најмање један учесник, лично или преко овлашћеног заступника.

Лицитациони корак износи 5% од почетног износа закупнине.

 

 1. Општи услови
 • Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва заинтересована правна и физичка лица;
 • Пословни простор ће се дати у закуп учеснику јавног надметања који понуди највећи износ закупнине у поступку јавног надметања;
 • Пријава за учествовање у поступку јавног надметања достаља се на писарницу Општинске управе Мајданпек, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек , у затвореној коверти са назнаком ''За Комисију за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Мајданпек'' а садржи нарочито :
 1. За физичка лица: Име, презиме, адресу и број телефона, као и јединствени матични број пријављеног физичког лица;
 2. За правна лица и предузетнике – назив, седиште, број телефон, податке о упису у регистар надлежног органа, порески идентификациони број, податке о овлашћеном лицу;
 3. Овлашћење за заступање, оверено од стране надлежног органа;
 4. Изјава о прихватању услова из јавног огласа;
 5. Доказ о уплаћеном гарантном износу на депозитни рачун општине Мајданпек. Уплату извршити по моделу 97 са позивом на број 06-063, број рачуна 840-939804-21, сврха уплатедепозит за закуп непокретности''.
 • Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено јавним огласом или су приложени подаци дати супротно објављеним условима;
 • Јавном надметању је дужан да присуствује понуђач или лице које понуђач писмено овласти да учествује у поступку;
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће бити узете у разматрање , као и уколико  подносилац пријаве не приступи јавном надметању ;
 • Увид у документацију у вези са предметном непокретношћу која се даје у закуп може се вршити сваког радног дана у периоду од 10,00 h до 15,00 h у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове, Општинске управе општине Мајданпек;
 • Текст огласа и образац за подношење пријаве могу се преузети са сајта општине Мајданпек на адреси www.majdanpek.rs и у Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и инспекцијске послове општине Мајданпек.

 

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК


Oglas za zakup posl.prostora - mart 2024

Obrazac Prijave 2024.

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
 • keyboard_arrow_right
 • prod check
  check
 • akcija - 0 %