sort proizvodi
news

Потврда урбанистичког пројекта

Autor:

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

ОПШТИНА  МАЈДAНПЕК                                                               

ОПШТИНСКА  УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство,

стамбено - комуналне и инспекцијске послове

IV Број: 350-42/2020-03

Дана: 25.02.2021.год.

М А Ј Д А Н П Е К

 

Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове Општинске управе општине Мајданпек, на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', број 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020), члана 88. став 1. члана 89. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", број 32/2019), члана 118. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник РС'' број 18/2016 и 95/2018) као и Извештаја о стручној контроли урбанистичког пројекта Комисије за планове Општине Мајданпек број 350-40/2018-03 од дана 05.02.2021. године, поступајући по захтеву број 350-42/2020-03 од дана 05.06.2020. године поднетог од стране "МИХАЈЛОВИЋ" Д.О.О. из Параћина (Доња Мутница) у предмету потврђивања урбанистичког пројекта који се израђује за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе, и з д а ј е

 

 

ПОТВРДУ

 

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да је Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање возила горивом у Мајданпеку на кат.парцели број 815/4 КО Мајданпек, општина Мајданпек, инвеститора "МИХАЈЛОВИЋ" Д.О.О. из Параћина (Доња Мутница), израђен од стране пројектног бироа "Бизинг" ДОО из Ниша (Васе Пелагића бр. 31А), из 2021. године, одговорни урбаниста Маријана Митић, дипл.инж.арх. , лиценца број 200 1455 14, израђен у складу са (измене и допуне) Планом генералне регулације насеља Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек " број 32/16), Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр.72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/20 12, 42/2013-одлука УС и 50/2013- одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/20) и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС", бр.32/2019).


Документа:

Текст обавештења

Урбанистички пројекат за изградњу станице за снабдевање возила горивом у Мајданпеку

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %