sort proizvodi
news

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина Мајданпек (катастарске парцеле 2079/1, 3473/1, део 3380/1 и део 3045/1 КО Доњи Милановац)

Autor:

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДAНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство,

стамбено - комуналне и инспекцијске послове

 

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/2023) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и  Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава

 

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина Мајданпек (катастарске парцеле 2079/1, 3473/1, део 3380/1 и део 3045/1 КО Доњи Милановац)

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (канцеларија број 20) од 03.11.2023.године до 10.11.2023.године, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП д.о.о. Захумска 34, Београд. Одговорни урбаниста Ана Ивановић, дипл.инж.арх. лиценца број 200 1221 10.

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Општина Мајданпeк, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек..

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Лидија Бинђеско, дипл.правник., шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Савеб.б. (канцеларија број 20).

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и на интернет презентацији Општине Мајданпек https://majdanpek.rs/ .

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 10.11.2023.године.


UP_DonjiMilanovac-plaza.zip

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %