sort proizvodi
news

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за изградњу објекта фискултурне сале у оквиру школе ,,Вук Караџић“, на кп. бр. 3473/29 КО Доњи Милановца, улица Стевана Мокрањца у Доњем Милановцу, општина Мајданпек

Autor:

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

ОПШТИНА МАЈДAНПЕК

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбaнизам, грађевинарство,

стамбено - комуналне и инспекцијске послове

 

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава

 

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу објекта фискултурне сале у оквиру школе ,,Вук Караџић“, на кп. бр. 3473/29 КО Доњи Милановца, улица Стевана Мокрањца у Доњем Милановцу, општина Мајданпек

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (канцеларија број 20) од 23.11.2023. године до 30.11.2023. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „Архитекта 7” д.о.о. Београд, Смиљанићева бр. 4, 11111 Београд 17.

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Лидија Бинђеско, дипл.правник., шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Саве бб.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и на интернет презентацији Општине Мајданпек https://majdanpek.rs/ .

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 30.11.2023.године.


UP.7z

Претражите вести

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %