sort proizvodi

Одељење за финансије, буџет и трезор

Обавља послове припреме и спровођења буџета општине, локалне јавне приходе и расходе, рачуноводствене послове за директне и индиректне кориснике, послове утврђивања, контроле, наплате, пореског књиговодства и извештавања за изворне приходе општине Мајданпек (порез на имовину, локална комунална такса, локална административна такса, накнада за коришћење грађевинског земљишта, накнада за уређивање грађевинског земљишта, приходи по основу самодоприноса и др.), послове везане за задуживање општине, зајам, планирање средстава, вођење инвестиција, контролу тачности и исправности финансијске документације.

Шеф Одељења за финансије, буџет и трезор: Гордана Николић

Телефон: 030 / 581-298

Факс: 030 / 581-510

Емаил: finansije@opstinamajdanpek.rs , poreska_sluzba@opstinamajdanpek.rs


4.1.Служба за контирање и књижење

4.2.Служба ликвидатуре, благајничког пословања и осталих послова из области обрачуна, плаћања и стања средстава

4.3.Служба за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода општине Мајданпек

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %