sort proizvodi

ОБАВЕШТЕЊА

by

Ј А В Н И   П О З И В

За учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације  породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек: набавка и уградња соларних панела, инвертера и пратеће инсталације за породичне куће за производњу електричне енергије за сопствене потребе унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем: уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремања система грејања са уређајима за регулацију и мерење предатеколичине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили) за станове,

by

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек на рани јавни увид

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл. 39.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), оглашава ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ подручја ветроелектране “Јасиково” на територији општине Мајданпек на рани јавни увид Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 14.02.2023. године. закључно са 28.02.2023. године. Елаборат за рани јавни увид је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек, ул. Светог Саве бб, канцеларија бр. 20, као и на интернет страни Општине  Мајданпек (www.majdanpek.rs). Општинска управа општине Мајданпек, као носилац израде предметног планског документа, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др. Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени елаборат за рани јавни увид, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија. Овлашћено лице за давање обавештења је Лидија Бинђеско - шеф одељења. Примедбе и сугестије на изложени елаборат могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек, ул. Светог Саве бб, лично на писарници или поштом, закључно са 28.02.2023. године. По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Мајданпек, припрема извештај о обављеном раном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Мајданпек.

by

J A В Н И   П O З И В зa дaвaњe у зaкуп нa oдрeђeнo врeмe сa мoгућнoшћу купoвинe чeтири стaмбeнe jeдиницe у Majдaнпeку нaмeњeнe зa рeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa  избeглицa

Кoмисиja зa рeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa избeглицa Кoмeсaриjaтa зa избeглицe и мигрaциje Рeпубликe Србиje рaсписaлa je Jaвни пoзив зa дaвaњe у зaкуп нa oдрeђeнo врeмe сa мoгућнoшћу купoвинe чeтири стaмбeнe jeдиницe у Majдaнпeку нaмeњeнe зa рeшaвaњe стaмбeних пoтрeбa  избeглицa. Рoк зa пoднoшeњe приjaвa je 17.фeбруaр 2023.гoдинe. Приjaвa нa jaвни пoзив мoжe сe прeузeти кoд Пoвeрeникa зa избeглицe кao и нa сajту Кoмeсaриjaтa зa избeглицe и мигрaциje (https://kirs.gov.rs/aktuelnikonkursi.php?lang=cir) Кoнтaкт oсoбa: Вeснa Пaунoвић Кoнтaк тeлeфoн: 030 581 140, лoкaл 1138

by

Ј А В Н И К О Н К У Р С И ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Ј А В Н И К О Н К У Р С И ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

ПЛАН И ПРОГРАМ ДЕЖУРСТВА  ЗА НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 2022/2023  ГОДИНЕ

ПЛАН  И  ПРОГРАМ  ДЕЖУРСТВА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И БОЖИЋНЕ ПРАЗНИКЕ 2022/2023 ГОДИНЕ             Мајданпек, 30.12.2022. године ДЕЖУРСТВО  У  ЈКП ''МАЈДАНПЕК'' МАЈДАНПЕК У време празника ЈКП “МАЈДАНПЕК“ - топлана организује рад у редовним сменама За све информације  и  рекламације телефон  064/8201357, 064/8201358, 064/8840622, 064/8840614.                                          ДЕЖУРСТВО  У  ЈП ''ВОДОВОД'' МАЈДАНПЕК ОЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Зоран Бучановић     064/8873719      прва смена                      31.12.2022. – 01.01.2023. године Траиловић Спасоје  064/8873716       пасивно дежурни           31.12.2022. -03.01.2023. године Мунћан Ненад          064/8873717       прва смена                      02.01.2023. године Цепењор Радиша , возач канал џета, прва смена                     02.01.2023. године Стефановић Милија  064/8873909      прва смена                     03.01.2023. године Илић Бојан                  069/1710699     прва смена                      03.01.2023. године Спорић Раде               064/8840616     пасивно дежурни          07.01.2023.-08.01.2023. године Стефановић Милија  064/8873909      прва смена                      07.01.2023.-08.01.2023. године Цепењор Радиша, возач канал џета                                           07.01.2023. године ДЕЖУРНИ НА НОВОМ ГРОБЉУ Стојковић Радиша   062/522929      пасивно дежурни        31.12.2022.- 01.01.2023. године Репеђић Радиша       064/8840617    пасивно дежурни       02.01.2023. - 03.01.2023. године Владић Игор             065/4683754    пасивно дежурни       07.01.2023. – 08.01.2023. године ОЈ ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА Барбуловић Станоје        прва смена                   31.12.2022., 02.01.2023. и 03.01.2023. године Барбуловић Давор           прва смена                   31.12.2022., 02.01.2023. и 03.01.2023. године Илић Бојан, возач            прва смена                   069/171069  31.12.2022. 02.01.2023. године Мартиновић Бојан, возач  прва смена                 064/8840608  03.01.2023. године             ДЕЖУРСТВО ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ МАЈДАНПЕК Лице које је одређено за пасивно дежурство током предстојећих  празника: 01.-03.01.2023. и 07.01.2023. године пасивно дежурни Иван Николић, тел. 064/64 24 270                         ДЕЖУРСТВО ЈП ЗА СТАМБЕНЕ УСЛУГЕ МАЈДАНПЕК 01.-03.01.2023. године пасивно дежурство: Пупазић Велибор                  лимар                                                     телефон: 064/6458574 Поповић Драган                    електричар – лифтаџија                       Митровић Маша                    техничка служба                                  телефон: 064/6458555 07.01.2023. године пасивно дежурство Лазаревић Тома                     лимар                                                     телефон: 064/6458568 Веселиновић Слободан        електричар лифтаџија                          телефон: 064/6458549 Стојановић Александар       водоинсталатер                                     телефон: 064/6458557 Бранкован Сузана                 техничка служба                                   телефон: 064/6458554                            ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ За време новогодишњих и божићних празника 2022/2023 године ЈКП „Доњи     Милановац“организује дежирства: Постројење за прераду воде организује дежурства према распореду предузећа. Пумпна станица у селу Мосна организује дежурства према распореду предузећа. Број телефона за пријаву кварова на водоводној и канализационој мрежи 030/591 073 ДЕЖУРСТВО У ЈП ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ''ЕЛЕКТРОТИМОК'' ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА МАЈДАНПЕК Огранак "Електротимок" Зајечар Погон Мајданпек дежурства за време новогодишњих и божићних празника.             Дежурни телефони су 01.01.2023. – 03.01.2023. године Екипа за подручје Мајданпека-вођа дежурне екипе   064/8081202 07.01.2023. године Екипа за подручје Мајданпека-вођа дежурне екипе   066/8088832 ДЕЖУРСТВО  ДОМА  ЗДРАВЉА „ВЕРОЉУБ  ЦАКИЋ“  МАЈДАНПЕК За време празника  Дом здравља „Др Верољуб Цакић“ Мајданпек организује дежурство: у  Мајданпеку служба  хитне медицинске помоћи  телефони   194,  584-552 у   Доњем Милановацу  здравствена станица телефони  590-080 ДЕЖУРСТВО  АУТОБУСКА  СТАНИЦЕ  ''БОРТРАВЕЛ“ ДОО  МАЈДАНПЕК За време празника дежурство на аутобуској станици организовано је од 06,00 до 22,00 часова. Све информације могу се добити на телефон  581-270 и 062/ 8000011.                      ДЕЖУРСТВО ЗУ АПОТЕКА „DR MAX“ МАЈДАНПЕК 31.12.2022. године      07:00 – 14:00 часова 01.01.2023. године      нерадан дан 06.01.2023. године      07:00 – 17:00 07.01.2023. године       нерадан дан                              ДЕЖУРСТВО  ЗУ АПОТЕКА“BENU“  МАЈДАНПЕК 31.12.2022. године      08:00 – 14:00 часова 01.01.2023. године      нерадан дан 02.01.2023. године      08:00-20:00 03.01.2023. године      08:00 – 20:00 06.01.2023. године      08:00 – 17:00 07.01.2023. године       нерадан дан ДЕЖУРСТВО РАДНИКА  ОДЕЉЕЊА  ЗА  УРБАНИЗАМ,  ГРАЂЕВИНАРСТВО И  СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ  ПОСЛОВЕ  ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ ОПШТИНЕ  МАЈДАНПЕК Дана 01.01.2023., 02.01.2023., 03.01.2023. и 07.01.2023. године пасивно ће дежурати Сузана Дудић, грађевински инспектор, телефон  063/ 8369211. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ,  ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Јавни конкурс Образац Изјаве

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %