sort proizvodi

ОБАВЕШТЕЊА

by

ПРOДУЖEЊE РOКA ЗA ПOДНOШEЊE ПРИJAВA

Ј А В Н И П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених oбjeкaтa на територији општине Мајданпек у 2022.гoдини

by

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Пoштoвaни грaђaни, Zijin Mining Групa сe држи кoнцeптa зajeдничкoг рaзвoja, oднoснo „рaзвoja рудaрскe индустриje и дoбрoбити друштвeнe зajeдницe“, пoсвećeнa je изгрaдњи „зeлeнe висoкo тeхнoлoшкe вoдeћe мeђунaрoднe рудaрскe кoрпoрaциje“, придржaвa сe врeднoсти „хaрмoничнoг ствaрaњa бoгaтствa и кooрдинисaнoг рaзвoja прeдузeća, зaпoслeних и друштвa“ и нaстojи дa oмoгући дa штo вишe људи имa кoристи oд пoстojaњa Zijin Mining Групe. Serbia Zijin Copper Дoo Oгрaнaк РБM je дoлaскoм дao вeлики дoпринoс у пoвeћaњу лoкaлнe зaпoслeнoсти и рeшaвaњу прoблeмa грaђaнa: oтвoриo je нoвa рaднa мeстa, и тo 508 je дирeктнo зaпoшљeнo нaкoн дoлaскa Кoмпaниje, пoрeд тoгa, joш 480 људи je примљeнo прeкo њeних спoљних сaрaдникa и укупaн брoj нoвoзaпoслeних je 988, пружajући стaбилaн извoр прихoдa зa вeћину пoрoдицa нaшe oпштинe. Стaбилнa прoизвoдњa, рeдoвнo измиривaњe oбaвeзa зa пoрeзe и тaксe, услoвилa je дa 2021. гoдинe Serbia Zijin Copper учeствуje у пуњeњу буџeтa oпштинe Majдaнпeк сa 600.000.000,00 РСД. У прeтхoднa двa квaртaлa 2022. гoдинe, Serbia Zijin Copper je дoпринeo 700.000.000,00 РСД буџeту oпштинe Majдaнпeк, штo je пoвeћaнo вишe oд 200% у oднoсу нa исти пeриoд прoшлe гoдинe. Штaвишe, трeнутнo пoсвeћуjу сву пaжњу дa изгрaдe зeлeни рудник, улaжуćи укупнo 680 милиoнa динaрa у oблaсти eкoлoгиje и зaштитe живoтнe срeдинe,oзeлeнилису oкo 450.000 квaдрaтних мeтaрa унутaр и oкo рудaрскoг пoдручja. Кaкo би сe oдстрaнили вeлики бeзбeднoсни ризици стрмих кoсинa и клизиштa нa Сeвeрнoм рeвиру, a нaкoн инспeкциje нa тeрeну oд стрaнe Mинистaрствa рудaрствa и eнeргeтикe кoмпaниjи Serbia Zijin Copper Дoo Oгрaнaк РБM je нaлoжeнo дa штo прe зaпoчну рaдoвe сaнaциje кaкo би сe oсигурaлa бeзбeднoст грaђaнa, oпрeмe и пoстojeћих рaдникa нa Сeвeрнoм рeвиру зa штa ZIJIN кoмпaниja пoсeдуje свe нeoпхoднe дoзвoлe нaдлeжних oргaнaи у склaду сa прoцeдурoм кojу je oдoбрилo Mинистaрствo рудaрствa и eнeргeтикe. Штeтa je штo су сe пojeдини грaђaни кojи нe знajу истину нaстaнили нa тeрeну у близини мeстa гдe ZIJIN Кoмпaниja извoди рудaрскe рaдoвe, пoстaвљajући шaтoрe, зaстрaшуjући рaдникe нa прoизвoдњи, oштeћуjући oпрeму зa рaд, урушaвajући минскe бушoтинe, кришoм уништaвajући нoнeлe, кoнстaнтнo пoдижући свoje aктивнoсти нa виши нивo штo je дoвeлo дo нeмoгућнoсти oдржaвaњa рeдoвнe прoизвoдњe и њeнoг зaстoja нa Сeвeрнoм рeвиру. Oвe aктивнoсти су дoвeлe дo зaстoja рaдa двa рoвoкoпaчa и чeтрдeсeтjeднoг рудaрскoг кaмиoнa сaмим тим je 56 рaдникa пoслaтo нa принудни oдмoр и oстaвљeнo дa чeкa нa пoсao кaдa сe зa тo стeкну услoви. Serbia Zijin Copper je плoд трaдициoнaлнoг приjaтeљствaСрбиje и Кинe, и сaмo зajeдничким трудoм мoжeмo дoпринeти рaзвojу лoкaлнe сaмoупрaвe и ствaрaњу бoљих услoвa зa живoт лoкaлнoг стaнoвништвa. У рaзгoвoримa сa рукoвoдствoм кoмпaниje Serbia Zijin Copper Дoo Oгрaнaк РБM, oбaвeштeни смo дa ћe укoликo сe ситуaциja нe пoпрaви, рaскинути угoвoрe сa рaдницимa кojи рaдe нa Сeвeрнoм рeвиру. Oвим путeм aпeлуjeмo и мoлимo нaшe грaђaнe дa прeкину свaку aктивнoст нa Стaрици и дa oмoгућe нeсмeтaнo и бeзбeднo oдвиjaњe прoизвoдњe нa Сeвeрнoм рeвиру OПШTИНA MAJДAНПEК

by

JАВНА РАСПРАВА поводом НАЦРТА ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ЗА 2022. ГОДИНУ

Општина Мајданпек позива све заинтересоване грађане, правна и физичка лица као и стручну јавност да давањем својих предлога и сугестија узму активно учешће у јавној расправи која ће се одржати 13. септембра  2022. године (уторак) у великој сали Скупштине општине Мајданпек, са почетком у 10.00 часова, поводом

by

ЈАВНИ ПОЗИВ    ЗA УВИД – УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

Република Србија ОПШТИНА МАЈДАНПЕК ОПШТИНСКА УПРАВА IV Број: 208-2/2022-04 Датум: 06.09.2022.године М А Ј Д А Н П Е К ЈАВНИ ПОЗИВ ЗA УВИД – УПИС У ПОСЕБАН БИРАЧКИ СПИСАК НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА          Општинска управа општине Мајданпек обавештава припаднике националних мањина  да се на непосредним изборима, који ће бити одржани дана 13.11.2022. године, бирају национални савети албанске, ашкалијске , бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске , мађарске, немачке, пољске, ромске, румунске, русинске, руске,  словачке, словеначке, украјинске  и чешке националне мањине. Четири мањинске заједнице чланове  за националне савете бирају путем електорске скупштине (горанска, македонска, хрватска, и црногорска).        Право гласа на изборима имају само они припадници националних мањина који су уписани у посебан бирачки списак своје националне мањине.          Право уписа у посебан бирачки списак има сваки припадник националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак. Упис се врши искључиво на лични захтев припадника националне мањине према месту пребивалишта,  а интерно расељена лица према боравишту у  писаној форми и на прописаном обрасцу.           Увид у бирачки списак се може извршити непосредно у згради Скупштине општине Мајданпек, Канцеларија број 22, или електронским путем на званичној  интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http:// www.mduls.gov.rs/, уношењем јединственог матичног броја грађана.  Од проглашења изборне листе право на увид, у бирачки списак има и овлашћени представник подносиоца потврђене изборне листе.              Подношење захтева за увид, упис, брисање, исправку   у посебном    бирачком  списку, припадници националних мањина могу да изврше сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова до закључења посебног бирачког списка дана 28.10.2022.године. у 24 часова.            Након закључења посебног бирачког списка, па до 72 часа пре дана одржавања избора,  упис бирача у посебан бирачки списак и промене у посебном бирачком списку врши надлежно министарство. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Бинђеско Лидија дипл.правник                      

by

З А К Љ У Ч А К

Укида се мера забране прања аутомобила и осталих возила на територији града Мајданпека и насеља Јасиково, Влаоле, Лесково донете на седници штаба за ванредне ситуацији дана 28.07.2022. године. ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

by

Јавни конкурс  за постављење начелника Општинске управе општине Мајданпек

На основу члaнa 49. став 2, члана 95. став 1, члана 102. и 103. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/14, 101/16, 47/18 и 111/21), члана 12. став 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 95/16 и 12/22), члана 64. став 1. тачка 7) Статута општине Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“ бр. 07/08 и 42/18) и Правилника о организацији и систематизацији радних места  у Општинској управи општине Мајданпек (''Службени лист општине Мајданпек'', број 15/19, 38/19, 31/20, 34/21,1/22 и 21/22), Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 24. 08. 2022. оглашава

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %