sort proizvodi

ОГЛАСИ

by

Излагање ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ МАЈДАНПЕК на рани јавни увид

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20 и 52/21) и чл.37.-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), оглашава

by

ЈАВНA ЛИЦИТАЦИЈA ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ МАЈДАНПЕК

Председник општине Мајданпек је дана 28.09.2021. године, донео Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мајданпек и расписује Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Мајданпек.

by

Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2021.години

Ј А В Н И К О Н К У Р С за доделу средстава за реализацију програма удружења који су од јавног интереса у 2021.години

by

Ј А В Н И П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

Ј А В Н И П О З И В за доделу бесповратних средстава крајњим корисницима за енергетску санацију стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији општине Мајданпек

by

ПOЗИВ ЗA ПРEДЛAГAЊE КAНДИДATA ЗA ДOДEЛУ НAГРAДA, ПOХВAЛA И JAВНИХ ПРИЗНAЊA ПOВOДOM 12.СEПTEMБРA, ДAНA OПШTИНE MAJДAНПEК

ПOЗИВ ЗA ПРEДЛAГAЊE КAНДИДATA ЗA ДOДEЛУ НAГРAДA, ПOХВAЛA И JAВНИХ ПРИЗНAЊA ПOВOДOM 12.СEПTEMБРA, ДAНA OПШTИНE MAJДAНПEК

by

Ј А В Н И П О З И В послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021.години

ОПШТИНА МАЈДАНПЕК И НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ расписују Ј А В Н И П О З И В послодавцима за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2021.години

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %