sort proizvodi

ОГЛАСИ

by

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Мајданпек за 2023. Годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Мајданпек за 2023. Годину

by

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Мајданпек

by

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина Мајданпек (катастарске парцеле 2079/1, 3473/1, део 3380/1 и део 3045/1 КО Доњи Милановац)

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА МАЈДAНПЕК ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/2023) Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и  Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за проширење градске плаже у Доњем Милановцу, општина Мајданпек (катастарске парцеле 2079/1, 3473/1, део 3380/1 и део 3045/1 КО Доњи Милановац) ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (канцеларија број 20) од 03.11.2023.године до 10.11.2023.године, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Центар за планирање урбаног развоја – ЦЕП д.о.о. Захумска 34, Београд. Одговорни урбаниста Ана Ивановић, дипл.инж.арх. лиценца број 200 1221 10. Инвеститор Урбанистичког пројекта је Општина Мајданпeк, Светог Саве бб, 19250 Мајданпек.. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Лидија Бинђеско, дипл.правник., шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Савеб.б. (канцеларија број 20). Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и на интернет презентацији Општине Мајданпек https://majdanpek.rs/ . Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 10.11.2023.године. UP_DonjiMilanovac-plaza.zip

by

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА МРЕЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НА ПОТЕСУ ХЕ ЂЕРДАП 1, ТЕ „ДРМНО”, ПРОИЗВОДНИ РУДАРСКИ СИСТЕМИ У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ у складу са чланом 45а Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др. закон, 9/20, 52/21 и 62/23) оглашава РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА МРЕЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ВОДОВА НА ПОТЕСУ ХЕ ЂЕРДАП 1, ТЕ „ДРМНО”, ПРОИЗВОДНИ РУДАРСКИ СИСТЕМИ У МАЈДАНПЕКУ И БОРУ Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору, објављена је у „Службеном гласнику РС”, број 71/23. РАНИ ЈАВНИ УВИД одржаће се у трајању од 15 дана, ОД 18. СЕПТЕМБРА ДО 02. ОКТОБРА 2023. ГОДИНЕ на интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања (www.mgsi.gov.rs) и јединица локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у зградама градске управе градова Бор, Зајечар и Пожаревaц, и скупштина општина Кладово, Кучево, Мајданпек, Мало Црниће и Неготин.    Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др. Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирање и урбанизам, улица Краља Милутина 10а,, 11 000 Београд, у току трајања раног јавног увида, закључно са 02. октобром 2023. године. Примедбе и сугестије правних и физичких лица које евидентира носилац израде предметног просторног плана могу утицати на планска решења.

by

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗИХ САОБРАЋАЈНИЦА IБ РЕДА НА ПРАВЦИМА ГОЛУБАЦ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ – БРЗА ПАЛАНКА И КЛАДОВО - НЕГОТИН

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА БРЗИХ САОБРАЋАЈНИЦА IБ РЕДА НА ПРАВЦИМА ГОЛУБАЦ – ДОЊИ МИЛАНОВАЦ – БРЗА ПАЛАНКА И КЛАДОВО - НЕГОТИН

by

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA Урбанистичког пројекта за расплет далековода 110 kV код трафо-станице „Мајданпек 2“ и увођење далековода 110 kV бр.150 (ТС „Бор 1“ – ТС „Мајданпек 2“

Р е п у б л и к а   С р б и ј а ОПШТИНА МАЈДAНПЕК ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13, одлука УС, 50/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за расплет далековода 110 kV код трафо-станице „Мајданпек 2“ и увођење далековода 110 kV бр.150 (ТС „Бор 1“ – ТС „Мајданпек 2“ ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (канцеларија број 20) од 20.03.2023.године до 27.03.2023.године, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је „ЕЛЕКТРОИСТОК - Пројектни биро” д.о.о. Београд, Ровињска 14, 11000 Београд. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднелo је АД „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“, Кнеза Милоша 11, Београд. За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Лидија Бинђеско, дипл.правник., шеф Одељења за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Савеб.б. (канцеларија број 20). Увид у Урбанистички пројекат може се извршити и на интернет презентацији Општине Мајданпек https://majdanpek.rs/ . Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници Општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве б.б. (приземље), најкасније до 27.03.2023.године.

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %