sort proizvodi

ОГЛАСИ

by

О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ – ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник Републике Србије'', број 16/18 и 79/23), Комисија за давање у закуп непокретности у својини општине Мајданпек објављује

by

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2024. години

К О Н К У Р С за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Мајданпек у 2024. години

by

Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години

Ј А В Н И П О З И В за финансирање посебних програма из области спорта у 2024. години

by

ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације  за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између  ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и  постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“  на територији општине Мајданпек

Општинска управа општине Мајданпек, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и чланова 55.-65. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19), ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек, на животну средину Јавни увид у нацрт Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације за изградњу повезног високонапонског вода 110 kV између ТС 33/110 kV “ВЕ Јасиково” и постројења за складиштење електричне енергије „Црни Врх“ на територији општине Мајданпек, на животну средину (у даљем тексту: планска документација) обавиће се у трајању од 30 дана, почев од 29.01.2024. године, закључно са 28.02.2024. године. Планска документација биће изложена у згради Општинске управе општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., у канцеларији бр. 20, и у холу на првом спрату, као и на интернет страни Општине Мајданпек (www.majdanpek.rs). Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложени материјал, Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана, у канцеларији бр. 20, од 7 до 15 часова. Особа за контакт је Лидија Бинђеско - шеф одељења. Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинској управи општине Мајданпек, Одељењу за урбанизам, грађевинарство, стамбено – комуналне и инспекцијске послове, 19250 Мајданпек,  ул. Светог Саве б.б., лично на писарници или поштом, закључно са 28.02.2024. године. По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 06.03.2024. године,  у великој сали Општине Мајданпек, са почетком у 11.30 сати. Јавној седници Комисије за планове могу присуствовати сва правна и физичка лица, која су поднела примедбе у току трајања јавног увида. 

by

ЈАВНИ ОГЛАС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Мајданпек

ЈАВНИ ОГЛАС за одређивање доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Мајданпек

by

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Мајданпек за 2023. Годину

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општинe Мајданпек за 2023. Годину

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@majdanpek.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %