sort proizvodi

ОГЛАСИ

by

Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

Републички завод за статистику објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

by

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА  ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

На основу члана 51. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14), члана 80. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник Републике Србије", бр. 21/16, 113/17, 95/18 и 114/21), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл гласник РС“ бр. 95/16 и 12/22),  члана 16. Одлуке о правобранилаштву општине Мајданпек („Службени лист општине Мајданпек“, бр. 1/15) и члана 64. Статута општине Мајданпек, ''Службени лист општине Мајданпек'', број 7/08 и 42/18), Општинско веће општине Мајданпек на седници одржаној дана 15. јула 2022. године, оглашава

by

ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈA

На основу члана  63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09- исп., 64/10 одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 , одлука УС и 50/13, 132/14,145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 20/2021) Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове оглашава ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу хотела, спратности Пр+М+4, на ГП01 која се формира од к.п. 4289/2 и дела к.п.4289/1 К.О.Доњи Милановац, у улици краља Петра I у Доњем Милановцу ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Саве бб (мала сала) од 9. до 16. фебруара 2022. године, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта IBM Consult д.о.о., Суботичка бр.23/2, 11000 Београд. Захтев за потврђивање Урбанистичког пројекта поднелo је предузеће „ВОДЕНА ВИЛА“ д.о.о., Учитеља Ђорђа 5, 11277 Угриновци. Носилац израде предметног урбанистичког пројекта у току одржавања јавне презентације даваће обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, сваког радног дана од 8 до 14 часова, у згради Општинске управе Мајданпек, у ул. Светог Савеб.б. (мала сала). За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Кристина Првуловић, струк.маст.инж.грађ., Одељење за урбaнизам, грађевинарство, стамбено - комуналне и инспекцијске послове, ул. Светог Савеб.б. (други спрат). Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе писарници општинске управе Мајданпек, ул. Светог Саве бб (приземље), најкасније до 16. фебруара 2022. године.

by

К О Н К У Р С за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2021/2022 години

К О Н К У Р С за доделу ученичких и студентских стипендија у школској 2021/2022 години

by

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ  МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ  ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ  МЕСТА  СЛУЖБЕНИКА

by

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Ј А В Н И К О Н К У Р С ЗА ПОСТАВЉЕЊЕ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

Драган Поповић

Председник општине Мајданпек

email

Општина Мајданпек

place Светог Саве бб, 19250 Мајданпек

local_phone 030 / 581-140, 581-141

email majdanpekso@ptt.rs

local_printshop 030 / 581-240, 583-106

access_time Понедељак - Петак 07:00 - 15:00

MAJDANPEK
close
logo

  • keyboard_arrow_right
  • prod check
    check
  • akcija - 0 %